Page 51 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

51
Identitet Like - gradovi i općine
Na temelju Odluke Općinsko poglavarstvo Općine Brinje Klasa:940-02 /07-01/07, ur.br:2 12 5/04-07-01 od 16.08.2 007.godine,
raspisuje se
za prodaju građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Brinje – Žuta Lokva:
Općina Brinje namjerava staviti u gospodarsku funkciju zemljište u Poduzetničkoj zoni Brinje – Žuta Lokva sa ciljem povećanja
zaposlenosti lokalnog stanovništva i sa ciljempovećanja obujma djelatnosti gospodarskih subjekata uOpćini Brinje.
Javnom pozivu izlažu se građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Brinje – Žuta Lokva koje su prometno povezane te opremljene
komunalnimpriključcima: vodovoda, odvodnje i elektroopskrbe i djelomično građevinski poravnane.
JAVNI NATJEČAJ
Građevna čestica
Namjena građevne čestice
Broj
m2
2 72 6/17
2 72 6/2 5
2 72 6/2 8
2 72 6/2 9
2 72 6/30
1683
2 2 2 1
642 0
42 14
2 988
Gospodarske djelatnosti: prerada poljop proizvoda, proizvodnja
hrane, skladište prehramb. proizvoda, sklapanje inform. opreme,
prepakiranje hrane, pržionica kave, ostale poljoprivredne djelat.,
servisno uslužne djelatnosti, proizvodnja tekstilnih, vunenih i
kožnih proizvoda, malop. proizvoda za domaćinstvo, skladišno
prodajni prostor met. galanterije i željeznih proizvoda, trgovina na
veliko, skladištenje, komunalne djelat.
Građevna čestica
Namjena građevne čestice
Broj
m2
2 72 6/33
2 72 6/36
2 72 6/37
2 72 6/38
2 72 6/39
2 72 6/41
2 72 6/43
2 2 87
2 160
2 056
2 433
2 2 32
432 3
3546
Gospodarske djelatnosti: proizvodnja građevinskih materijala i
elem., proizvodnja i montaža strojeva, montaža industrijskih
postrojenja, proizv. i prerada kemijskih proizv., dorada proizv. crne
metalurgije, drvna industrija
III. Početna prodajna cijene građevinskih parcela određuje se u iznosu od:
– za čestice iz točke I. - 70,00 kn/m2 ,
– za čestice iz točke II. - 40,00 kn/m2 , ako se na njima ostvaruje izgradnja objekta za industrijsko-proizvodne ili obrtničko-proizvodne
sadržaje
Početna prodajna cijena će se umanjiti za 10%, ako se radi o ponudi poslovnog sadržaja kojom se predviđa zapošljavanje od 10 do 15
radnika.
Početna prodajna cijena će se umanjiti za 2 0%, ako se radi o ponudi poslovnog sadržaja kojom se predviđa zapošljavanje od 16 do 2 0
radnika.
Početna prodajna cijena će se umanjiti za 30%, ako se radi o ponudi poslovnog sadržaja kojom se predviđa zapošljavanje od 2 1 do 50
radnika.
Početna prodajna cijena će se umanjiti za 40%, ako se radi o ponudi poslovnog sadržaja kojom se predviđa zapošljavanje više od 51
radnika.
Minimalni broj novozaposlenih radnika po jednoj parceli površinemanje od 2 ,500m2 je 5 radnika.
Minimalni broj novozaposlenih radnika po jednoj parceli površine veće od 2 ,500m2 je 10 radnika.
IV. Ovaj javni natječaj se objavljuje na neodređeno vrijeme - trajno do prodaje svih građevinskih čestica koje su navedene u točci I. i II.
ovog natječaja.
V. Ponude se dostavljaju na adresu: Općine Brinje, Frankopanska 33, 532 60 Brinje, s naznakom "ponuda za kupnju nekretnine u
poduzetničkoj zoni Brinje – Žuta Lokva" od datuma objave ovog javnog natječaja u Narodnim novinama, i u dnevnim novinama.
Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10.000,00 kn, na žiro račun Općine Brinje 2 340009 - 1803700006, s pozivom
na broj 2 1-7757-MB za trgovačka društva ili 2 2 -7757-JMBG vlasnika, za obrt. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se
uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju
natječaja, tj. nakon donošenja konačne odluke o prodaji. Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi
pravo na povrat jamčevine.
(integralni tekst natječajamože se dobiti umjerodavnoj službi Općine Brinje)