Page 52 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

52
OPĆINA PLITVIČKA JEZERA
Najljepša općina na svijetu
dio Like. Za budućnost jedan od značaj-
nijih gospodarskih projekata svakako je
kulturno - poslovni centar u Korenici za
koji je dokumentacija gotova i čeka se
izgradnja. Objekt će sadržavati poliva-
lentnu dvoranu, urede za nevladine udru-
ge i političke stranke, poslovne prostore
raznih namjena, tržnicu u zatvorenom i
popratne obvezne infrastrukturne objek-
te. Važno je istaknuti I izvrsnu suranju
općine Plitvička Jezera i Javne ustanove
Nacionalni park Plitvička Jezera, pogla-
vito na polju turizma.
Opširniji podatci na web-stranicama:
http://www.opcinaplitvicka-jezera.com/
i http://www.tzplitvice.hr/
Podržava sve programe koji dovode do
otvaranja novih radnih mjesta. Uz turi-
zam, koji je vodeća snaga gospodarstva,
dobro se razvija i drvna industrija te ne-
koliko manjih stolarskih obrta koji su iz-
njedrili zavidne gospodarske rezultate
poglavito. Nadalje, izniman je razvoj
građevinskih tvrtki koje ugovaraju i oz-
biljnije veće projekte. Programima me-
đunarodnog karaktera tipa KEC,
LOCOMOTIV, ZOE i ostalima postignu-
to je otvaranje značajnog broja seoskih
gospodarstava, koja proizvode ekološki
zdravu hranu, uglavnom mliječne proiz-
vode, meso, med i tradicionalne kondi-
torske proizvode karakteristične za ovaj
O
pćina Plitvička Jezera ima povr-
šinu od 539,08 km kvadratnih i
4668 stanovnika u 43 naselja.
Najznačajnija naselja su Plitvička Jezera
i Korenica u kojoj je i sjedište općine.
Gospodarstvo općine temelji se uglav-
nom na turizmu. Najznačajniji privredni
subjekti su Nacionalni park Plitvička Je-
zera, pilana Pergament, hotel i restoran
Macola, a tu je I više od tisuću ležajeva u
privatnom smještaju. Brojni su ugosti-
teljski objekti,trgovine, mali obrti, a svi
su, posredno ili neposredno vezani za
turizam. Športski i kulturni sadržaji su još
u povojima i od značajnijih su Narodna
knjižnica u Korenici, nogometne klubo-
ve "Lika" u Korenici i "Plitvička Jezera"
na Plitvičkim Jezerima. Značajnije us-
pjehe ima Astronomsko društvo Koreni-
ca. Od obrazovnih ustanova djeluju os-
novne škole "Plitvička Jezera" na Plitvič-
kim Jezerima, “Dr. Franjo Tuđman” u
Korenici i Srednja ugostiteljska škola u
Korenici u sklopu koje djeluje filijala
Splitskog veleučilišta. Zahvaljujući
turizmu stopa nezaposlenosti je neuobi-
čajeno niska. Općina snažno podupire
Plitvički maraton i općenito velika sre-
dstva ulaže u sponzoriranje prosvjete,
športa, kulture, sakralnih objekata, raz-
noraznih udruga. Iz općinskog proračuna
izdvajaju se milijunska sredstva za soci-
jalne potrebe, npr. za dječje vrtiće koji
djeluje na Plitvičkim Jezerima i u Kore-
nici.
Za općinu Plitvička Jezera kažu da je naj-
ljepša općina na svijetu. To, dakako, mo-
že zahvaliti Nacionalnomparku Plitvička
Jezera na svom teritoriju. Zamamne su i
ljepote Ličke Plješevice koja, kao i
područje PlitvičkIh jezera, obiluje
netaknutom prirodom. Na žalost povijest
je ovdje bila bila je više nego surova,sve
od Rimljana i starih Japoda, preko turskih
osvajanja do nedavnog Domovinskog ra-
ta izazvanog velikosprskom agresijom i
pogromomhrvatskog pučanstva.
Surova je ovdje i klima, ali ima mnogo
onih koji dokazuju da onaj tko jednom
ovdje dođe živjeti više ne odlazi. Lijepo
je to iskazao i lički književnik Petar Pe-
cija Petrović u svojoj knjizi Plitvička
Jezera ,i to još davne 192 4. godine.
Općina velike napore ulaže u razvoj gos-
podarstva nakon ratnih razaranja.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A