Page 53 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

53
OPĆINA LOVINAC
Projekti za zdrav život
senjskoj županiji, financiran također
sredstvima EU, provodi se u suradnji sa
svim nadležnim ministarstvima Republi-
ke Hrvatske. To je razvojni međuregi-
onalni projekt: Podrška povećanju utje-
caja društveno-gospodarskog razvoja
Centra planinskog turizma Sveto brdo u
Ličko-senjskoj županiji ili, kraće, Cen-
tar planinskog turizma Sveto brdo
ćina Lo-
vinac i susjedna Općina Jasenice. Projekt
ima državno značaje pa se upravo zato
sredstvima Svjetske banke financira i
Centar za edukaciju u turizmu Sveto
brdo koji će pripremiti konkuretnu rad-
nu snagu s područja regije za velike mo-
gućnosti zapošljavanja koje će pružiti
realizacija CPT Sveto brdo
č-
kih proizvoda, u uvjetima velike promet-
ne dostupnosti, upravo su oni aduti s ko-
jima Općina Lovinac, kao i cijela Hrvat-
ska, želi biti konkurentna na europskom i
svjetskom tržištu.
Kada se vozite Dalmatinom prema tu-
nelu Sveti Rok i vidite brdo s prelijepom
kamenom stijenom - Zir, na našem ste
području ...Skrenite na izlazu Gornja
Ploča, prema Lovincu ili izađite na izlazu
Sveti Rok te tako doživite nedirnute lje-
pote ličkih krajolika, netaknute prirode i
ljubaznih stanovnika lovinačkog kraja.
”, u
kojem kao partneri sudjeluju Op
”. Turizam i
regionalna proizvodnja hrane i obrtni
Načelnik općine Hrvoje Račić
pomoć domaćih i međunarodnih struč-
njaka.
Posebno je važan projekt Brandiranje
ličkog krumpira kao proizvoda s geograf-
skim podrijetlom
-
-
-
čke arhitekture, čije je uređenje po-
moglo Ministarstvo turizma i UNDP,
gdje svi posjetitelji, u domaćoj atmosferi,
mogu okusiti prave ličke proizvode te
vidjeti i kupiti autohtone tradicionalne
rukotvorine.
Međunarodne projekte, koje provodi Op-
ćina Lovinac, financiraju Europska Unija
i Svjetska banka. Nedavno je, u suradnji
sa Zelenom akcijom iz Zagreba, završen
vrlo upješan projekt revitalizacije tradi-
cijskih obrta i proizvoda velebitskog
područja koji je pokrenuo proizvodnju
prvih regionalno prepoznatljivih proiz-
voda i tradicionalnih suvenira.
Najveći međunarodni projekt u Ličko-
” koji provodi Poljopri
vredna zadruga Lovinac, u suradnji s Mi
nistarstvom poljoprivrede i Ministar
stvom gospodarstva te sufinanciranjem
EU komisije. U zgradi zadruge nalazi se i
degustacijski prostor u stilu tradicionalne
li
N
a samom jugu Like, na rubu Lič-
kog polja, omeđena Velebitom i
Ličkim sredogorjem, na površini
od 342 km², smje
pćina Lovinac.
To je bogat nedirnut krajolik s obiljem
pitke vode, čistim zrakom i tlom pa stoga
općina Lovinac predstavlja jedno od naj-
atraktivnijih područja za razvoj tradicij-
ske i ekološke poljoprivrede i turizma.
Danas se Lovinac ubrzano gospodarski
razvija provodeći brojne domaće i među-
narodne projekte, prema smjernicama
približavanja Hrvatske Europskoj Uniji i
strateškog razvoja Republike Hrvatske.
Radi što većeg očuvanja svojih prirodnih
resursa, kulturnih i tradicijskih vrijed-
nosti Općina Lovinac je, u suradnji s
USAID-om, pokrenula projekt održivog
razvoja ruralnog turizma zasnovanog na
vrednovanju naslijeđa jer upravo ono, što
je do nedavno bilo kočnica ekonomskog
razvoja: malo stanovnika, disperzija na-
selja, male poljoprivredne površine i ne-
razvijena poljoprivreda, danas je postalo
najveća komparativna prednost općine.
Na projektu već nekoliko godina uspješ-
no surađuju svi gospodarski subjekti uz
štena je o
U općini Lovinac provodi se najveći međunarodni projekt u Ličko-senjskoj županiji – Centar
planinskog turizma «Sveto brdo». Ostvaruje se i projekt «Lički krumpir – proizvod s
geografskim podrijetlom» te brojne druge aktivnosti oživljavanja gospodarstva.
Identitet Like - gradovi i općine