Page 54 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

54
OP INA
Ć UDBINA
Slavna prošlost – danas razvojni problemi
Među glavne probleme u revitalizaciji
ovog područja svakako ulaze: mali broj
povratnika (2 0%), slabi preduvjeti za po-
vratak, izostanak efikasnog stambenog
zbrinjavanja i obnove obiteljskih kuća.
Nedovoljna je briga i angažman države u
pokretanju poslovnih djelatnosti u biv-
šim poduzećima. Kod povratnika je na
djelu bezidejnost i nedostatak snage da
pokrenu vlastiti program razvoja koriste-
ći se povoljnim financijskim sredstvima.
Nedostaje i edukacija za organizaciju za-
druga za određeni vid proizvodnje.
Općina Udbina raspolaže brojnim resur-
sima pa su poslovni ljudi iz svih krajeva
dobrodošli kao investitori i partneri u po-
kretanju raznih djelatnosti i kao stručni
konzultanti i sudionici u obnovi naše de-
vastirane i opustošene općine, rekli su
namvodeći ljudi Općine Udbina.
Mladen Kukina
mljekara, skladište krumpira s još tri ma-
nja skladišta su u vlasništvu "Plitvičkih
jezera". Općina ima na raspolaganju 800
ha obradivog poljoprivrednog zemljišta
te 3000 ha pašnjaka uz dodatnih 12 000 ha
pašnjaka u nadležnosti "Hrvatskih šu-
ma". Bitan resurs je i aerodrom "Udbina"
koji bi mogao uz vojnu imati i civilnu
svrhu.
U gospodarske planove u prvom redu
ulazi aktiviranje svih nekretnina bivših
poduzeća, što naročito vrijedi za poljo-
privrednu proizvodnju. Primarna je pro-
izvodnja goveđeg mesa u sustavu krava-
tele te mlijeka, sira i ovčjeg mesa. Od
ratarskih kultura u obzir dolaze raž i je-
čam, od povrća krumpir i kupus, od vo-
ćarski kultura proizvodnja kvalitetnih
šljiva i jagodičnog voća, kupine, maline,
jagode, borovnice i brusnice.
U turističkoj djelatnosti poticat će se pla-
ninsko-rekreativni, pustolovni i ruralni
turizam na posebno uređenim seoskim
gospodarstvima te vjerski turizam pove-
zan s Crkvom hrvatskih mučenika koja je
u izgradnji i svake godine, na Dan hrvat-
skih mučenika 9. rujna, okuplja sve veći
broj hodočasnika.
Danas Udbina ima Starački dom za 70
korisnika, Osnovnu školu sa 110 učenika,
ambulantu, trgovački market, dva resto-
rana i dva caffe bara, Komunalno podu-
zeće, Dječji vrtić, DVD, Matični ured i
Općinu. Od kulturnih ustanova djeluju
SKD "Prosvjeta", Udruga Hrvata povrat-
nika i još nekoliko udruga.
O
pćina Udbina ima 783 km2 povr-
šine, po čemu je treća u Republi-
ci Hrvatskoj. Danas broji 1800
stanovnika i s 2 ,5 stanovnika po km naj-
rjeđe je naseljena općina. Ukupno ima 2 6
naselja. Ovaj kraj je iznimno povijesno
značajan. O tome svjedoče neki povijesni
datumi:
Godine 950. ovaj kraj spominje Konstan-
tin Porfirogenet, a ime župnog središta
zabilježeno je 1100. godine. Godine
1185. osnovana je Krbavska biskupija.
God. 1397. grad Komić upravno je sre-
dište Krbave kojom upravljaju knezovi
Kurjakovići, a god. 1493. ovdje se od-
igrala povijesna Krbavska bitka koju su
vodili ban Derenčin s hrvatske i Jakub-
paša s turske strane. God. 1689. Liku i
Krbavu oslobodili su od Turaka uskoci i
krajišnici potpomognuti Bečkim dvo-
rom, u čemu je posebnu ulogu odigrao
pop Marko Mesić. God.1712 . osnovana
je Vojna krajina u čiji sastav ulazi i ovo
područje, a 1881. Vojna krajina ulazi u
sastav Banovine Hrvatske, u sastavu Au-
stro-Ugarske.
Kroz cijeli srednji vijek Udbina je sre-
dište obrtničke djelatnosti, stočarstva i
zemljoradnje. Šezdesetih godina prošlog
stoljeća industrijalizacija bivše države
dovodi do pražnjenja svih naselja i pada
svake gospodarske aktivnosti, a 80-ih go-
dina Udbina dobiva značenje regional-
nog industrijskog centra otvaranjem po-
gona plastike, drvne i poljoprivredne
proizvodnje. U tim pogonima radilo je
više od 1000 zaposlenih. Stočni fond iz-
nosio je 8.000 krava i 2 5.000 ovaca.
U vrijeme Domovinskog rata područje
Udbine bilo je okupirano, tj. u sastavu
«Republike srpske krajine» u kojoj se hr-
vatsko stanovništvo održalo, pod zašti-
tomUNPROFOR-a, samo u selu Podlap-
cu. Godine 1995. na ovom području ži-
vjelo je 4 750 stanovnika (92 % Srbi), a
2 007. općina ima oko 1800 stanovnika,
od toga 50% Srba povratnika i 50% Hr-
vata naseljenika. Povratak Srba u ove
krajeve uglavnom se smatra završenim,
ili se može očekivati još 50-ak obitelji.
Privodi se kraju i obnova obiteljskih
kuća.
U samostalnoj Hrvatskoj od bivših podu-
zeća privatizirano su "Lika drvo", "Sait" i
"Likaplast". Bivši "Invaplast" u vlasniš-
tvu je općine. Objekti "Agrokrbave",
2
VI LA
E
L
E
B
I
T
A