Page 68 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Kultno mjesto ljubitelja li ke kuhinje
č
Dvadeset godina restorana STARA POŠTARICA
Restoran je Ličanima poznat i po tome što je
u njemu 1991. osnovana udruga Ličana «Vila Velebita».
K
ultni lički restoran Stara poštari-
ca nalazi se na uglu Ogrizoviće-
ve i Kranjčevićeve ulice na Treš-
njevci u Zagrebu i uskoro slavi dva deset-
ljeća postojanja. Rođendan mu je 10. lis-
topada. Sadašnji je vlasnik Marko Jurko-
vić, ali je tu uvijek prisutan i njegov otac
Nikola Jurković, osnivač i izvrsni pro-
motor ovog gastronomskog kutka. Višnja
Jurković, Nikolina supruga i Markova
majka, zaslužna je za sve delicije koje
restoran nudi kao autohtonu ličku hranu,
od ličkih sireva, pršuta, janjetine, ribe,
zeca na lovački, pa sve do prepeličijih
jaja, uzgojenih na vlastitom posjedu. Uz
domaću hranu ide i domaće Velebitsko
pivo iz Pazarišta, ovjenčano brojnim ino-
zemnim nagradama za kvalitetu te odlič-
nameđimurska i druga vina.
- Kad sam u Zagrebu kupio ovu kuću, sa-
znao sam da je tu nekoć poslovao ugosti-
teljski objekt imenom „Restauracija k
staroj poštarici“. U drugome dijelu kuće
zaista je bila mala pošta, a zanimljivo je
da su poštu i restoran vodile dvije sestre.
U Arhivu grada Zagreba dobio sam po-
tvrdu da je u kući, otkad je izgrađena
192 9. pa sve do 1941., uistinu bio resto-
ran pod spomenutim imenom. Ime mi se
svidjelo i tako je nastala današnja Stara
poštarica.
Otvaranje restorana 10. listopada 1987.
poklopilo se sa stotim rođendanom le-
gendarnog zagrebačkog glumca Zvoni-
mira Rogoza, koji je stanovao u susjed-
stvu. Od tada jedna blagovaonica u „Po-
štarici“ nosi ime Rogoz, a u njoj je glum-
čev portret i uvijek svježe cvijeće – ispri-
čao je Nikola Jurković.
Zanimljiva je i priča odakle novac za
otvaranje restorana. Nikola Jurković bio
je, do otvaranja Stare poštarice, privatni
autoprijevoznik te je preuzeo jedan nada-
sve rizičan i neuobičajen posao. Naime,
tristo njemačkih bombi, zaostalih iz Dru-
goga svjetskog rata, koje su gotovo tri-
deset i pet godina prijetile građanima Za-
greba, Nikola Jurković uklonio je iz gra-
da te tako zaradio početni kapital za puno
humaniju nakanu.
No, Nikola Jurković i Stara poštarica
imaju i jedno uistinu povijesno značenje.
Prije šesnaest godina, točnije 3. rujna
l99l., u samim početcima stvaranja hrvat-
ske države i Domovinskog rata u Lici,
upravo u ovome restoranu osnovana je
„Vila Velebita“, udruga Ličana u Zagre-
bu, koja je kasnije postala i krovna udru-
ga svih iseljenih Ličana. Tradiciju okup-
ljanja Ličana Stara poštarica ima i danas
te se u njoj često nađu na domaćem diva-
nu i aktivisti Udruge. Nikola Jurković je
i članUpravnog odbora Udruge.
U tradicionalnim akcijama Večernjeg lis-
ta za najbolji zagrebački restoran Stara
poštarica je 1990.dobila ocjenu od četiri
zvjezdice. Nikola Jurković pak primio je
priznanje «Vile Velebita» za zasluge u
njezinu stvaranju i razvoju.
Stara poštarica ima sve uvjete da se uklju-
či u sveopći trend uvođenja egzotičnih
restorana u Hrvatskoj i licencira kao au-
tohtoni restoran ličke gastronomije.
Tekst: Avenka Butković
Snimci: Tihomir Marjanović
Nikola Jurković
Stara poštarica na uglu Kranjčevićeve i Ogrizoviićeve ulice na Trešnjevci
68
Identitet Like - gastronomija