Page 6 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

građana i Kapucinskog samostana
spomenik će se postavi t i na
crkvenom zemljištu u krugu crkve
Sve tog Kar l a Boro-me j skog ,
nedaleko njegovog
g r o b a k o j i j e
devastiran i uništen
još 1958 godine .
Jedan od članova
Po v j e r e n s t v a z a
izgradnju spomenika
rođeni Karlobažanin
dr. Slavko Dujmić
sjeća se gradanje
Jadranske magistra-
l e i deva s t a c i j e
s p o m e n i k a .
- Dobro se sjećam
g r o b a Š i m e
Starčevića koji je bio
na ulazu u crkvu Sv
Kar l a . Jadranska
magistrala prešla je
točno preko toga
ulaza ali i groba Šime
Starčevića. Tada mi
je bilo 13 godina, bio
je to zapravo užas,
letjele su lubanje
pokojnika iz grobova
na sve strane, nikoga
nije bio briga gdje će
završiti i što će biti sa
njima. Važno je bilo
samo da se napravi
c e s t a . Dana s s e
postavlja spomenik
koji će u konačnici
biti visok 2,7 m, biti
će to monumentalni
spomenik, a biti će
vidl j iv sa ces t e .
Misl im da je to
idealna pozicija.
Predsjednik Odbora
z a p o s t a v l j a n j e
spomenika je doc. dr.
sc. Milan Vrkljan, ali
i član Povjerenstva
z a i z g r a d n j u
spomenika. Prilikom izglasavanja
Povjerenstva na osnovu kojeg će se
spomenik postaviti, između ostalog
je rekao. Na prijedlog skupine
građana i uprave Kapucinskog
samostana u Karlobagu, koji čuva
nadgrobnu ploču Šime Starčevića,
pokrećemo inicijativu za podizanje
spomenika tom ličkom i hrvatskom
velikanu te svakako kulturno
najzaslužnijem Karlobažaninu u
povijesti. Spomenik bi bio postavljen
u povodu 150 obljetnice njegove
smrti koja se navršava 2009
godine.Šime Starčević zaslužio je
t r a j an spomen imenovan j em
ustanova, ulica i trgo-va njegovim
imenom te izgradnjom spomenika,
osobito u ličkim mjestima za koje je
vezan svojim životom, međutim za
Karlobag je bio posebno vezan, pa
smo odgovornima uputili
zahtjev da se i osnovna
škola nazove njegovim
imenom, kako bi odali
dužno poštovanje ovom
čovijeku povodom 150
godišnjice njegove smrti
i koji zasigurno pripada
hrva t sko j pov i j es t i .
Osnovan je uz Odbor za
izgradnju spomenika u
koj i su uš l i mnogi
poznati građani ali i
Povjerenstvo u sastavu
Branko Jažić, Božan
Š u t a l o , L u c i j a
Tomljenović, Stjepan
Bergovac,Željko Rado-
šević, Vlado Marić,
Tomislav Crnić, Slavko
Dujmić, Peter Dolić,
Luka Matanić i Milan
Vrkljan, koje je donijelo
jednoglasnu Odluku da je
na temelju provedenog
natječaja najbolje idejno
riješenje Ivana Golca
akademskog kipara iz
Gospića. Tako spomenik
kada se izgradi biti
pos tavl jen nedaleko
njegovog nekadašnjeg
gro-ba, u krugu crkve Sv.
Kar la Boromej skog.
Stjepan Bergovac župnik
ove župe rekao je tim
povodom: "Taj čovjek
pripada ovoj župi. Ovdje
je radio 46 godina, tu je
pokopan. Njegova uloga
u c i j e l o j h r va t sko j
povijesti prevelika je a da
nigdje nije obilježena.
Nadam se da će i u
drugim mjestima sa kojima je Šime
na ovaj ili onaj način bio vezan isto,
tako biti postavljeno znamenje."
Za Vilu piše:Mladen Kukina
5
Spomenik Šimi Starčeviću