Page 65 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
"Što se toga ti e, ja bih
podržao svaku koaliciju koja
je u prilog ovoga naroda i ove
države. To zna i ako bi jednu
i drugu stranku povezivao
svenacionalni interes, koji bi
im uvijek bio u prvom planu.
Za tako nešto treba više
altruizma od koli ine koju
pokazu j u naše s t r anke .
F r a n j o T u m a n j e
povjerovao u tu mogu nost i
č
č
č
ć
đ
Što je
biskup Bogovi
rekao o mogu nosti
koalicije HDZ-a SDP-a?
i
ć
ć
povezao se s partizanima
( ak i udbašima koji su ga
zatvarali) i s domobranima, i
s mnogim drugima, ali ne da
nastave me usobne sukobe,
n e go d a p r e po z n a j u u
z a j e d n i k o j s u r a d n j i
zajedni ko dobro. Ja nisam
o d b a c i o m o g u n o s t
p o n o v n o g t a k v o g
približavanja.
sam
u v j e r e n d a j e v e o m a
p o t r e b n o k r e n u t i o d
n e p om i r l j i v i h s t a v o v a
prema ist icanju pot rebe
pomirenja. U tom duhu u
pozdravi t i pr ibl ižavanje
HDZ-a I SDP-a.“
č
č
č
ć
ć
đ
Dapače
Mile Bogović
Načelnik općine Brinje Ivan Lokmer primio članove Udruge Ličana
"Vila Velebita" u Brinju
Č
lanovi Udruge Ličana „Vila
Velebita“ prošli je mjesec bila u
posjeti Općini Brinje. U vrlo
ugodan ali u koristan posjet primio
nas je načelnik Ivan
Lokmer. U radnom
d i j e l u s a s t a n k a
d o g o v o r e n a j e
s u r a d n j a „ Vi l e
Velebita „ i Općine
Brinje. Načelnik
Lokmer izrazio je
veliko zadovoljstvo
posjetom članova
„Vile„ i podržao je
ideju o ponovnom
susretu. Predsjednik
„VileVelebita“ doc. dr. MilanVrkljan
tom prigodom poklonio mu je
skulpturu Ante Starčevića i Nikole
Tesle rad akademskog slikara Ivana
Golca. U posjet Brinju bili su prof. dr.
sc. Ivan Šimunić, prof. Petar
Rajković i Nikola Kostelac direktor
tvrtke „Gepot“.
Nakon radnog dijela svi skupa uputili
smo se u razgledavanje Brinja.
Posebno nas je impresionirao i
oduševio novouređeni i restaurirani
dvorac Sokolac, mjesto boravka
stare Hrvatske plemićke obitelji
Frankopan. Na odlasku iz Brinja
zaustavili smo se kod nadaleko
čuvenog spomenika „Minera“.
Za Vilu piše: dr.sc. Ivan Šimunić
64
Događaji u Lici