Page 66 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

Gospić
, 26. rujna
2 0 0 7 .
ć, 26.
ć
ć
č
ć
ć . (D. T. )
č
ć, gradonač
ć
ć
č
ć
č
ć,
U
programa simpozija
I d e n t i t e t L i k e
(Gospi
29. rujna
2 0 0 7 . ) n a T r g u
Stjepana Radi a u
Gospi u otvoren je
(peti) podru ni centar
Instituta društvenih
znanosti Ivo Pilar.
B l a g o s l o v n o v i h
prostorija obavio je
b i skup gosp i ko -
senjski mons. dr. Mile
Bogov i
Pozdravne rije i okupljenim
uzvanicima uputili su Milan
Kol i
elnik grada
Gospi a i Milan Jurkovi župan
Li ko-senjske županije. O ulozi
petog (gospi kog) podru nog
centra u okviru mrežnog ustroja
Centara Instituta Ivo Pilar govorio
je prof. dr. sc. Vlado Šaki
o k v i r u
ravnatelj Instituta. Nazoč
ć
ć
č
ć,
preds jednik Upravnog vi jeć
nima je
obe ao skoru iscrpnu znanstvenu
monografiju o gradu Gospi u. Centar
je otvorio i o strategiji razvoja mreže
podru nih centara Instituta Ivo Pilar
govor io dr. sc. Nevio Šet i
a
Instituta i izaslanik ministra znanosti
obrazovanja i športa Draga Primorca.
Nazo nima se obratio i
dr. sc. Željko Holjevac,
ravnatel j gospi kog
P o d r u n o g
cent ra .Pros tor i je je
bl agos lovio bi skup
Gospi ko-senjski mons.
dr. Mile Bogovi
ko pod r u j e
v r a a j u v a ž n e
inst i tuci je. Tako je
nakon Domovinskog
r a t a u G o s p i u
u s p o s t a v l j e n o
županijsko središte, a on
sam je 2000. godine vratio štap
krbavskih biskupa natrag iza
Ve l ebi t a ( t j . osnovana j e
biskupija), a evo kona no dolaze
I znanstvenici.
č
ć
č
ć
ć. Pri
tome je napomenuo da
se nakon odlaska Turaka
n a l i č
č
ć
ć
č
Za Vilu piše:
dr.sc. Željko Holjevac
Udruga Ličana "Vila Velebita" iz Zagreba organizirano je obišla mjesto završnih borbi za oslobođenje Gospića
1991. godine. Na prilazu Metku, Hrvatski dragovoljci nakon protjerivanja Srpske vojske iz okolice Gospića bili
su zaustavljeni. Oklopno vozilo Hrvatske vojske "Krešimir" na ovommjestu pogođeno je iz tenka. Tomprilikom
u oklopnjaku su bili:
Uz šest teško ranjenih Hrvatskih vojnika, u oklopnjaku je na
taj dan poginuo dragovoljac
iz Zagreba. Vila Velebita će uputiti zamolbu nadležnim
institucijama da se ime dragovoljca iz Zagreba Dubravka Šake, trajno obilježi u povijesti grada Gospića.
Rudolf Jovanović, Ivan Husnjak, Mijat Vujnović, Ivica Novak, VeliborVlainić, Zoran
Kršić, Ivan Ban, Željko Bešlić i Dubravko Šaka.
Dubravko Šaka
Vila Velebita za trajno obilježavanje imena
u gradu Gospiću
Dubravka Šake
65
Događaji u Lici