Page 68 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

Susret s djecom iz Osnovne škole "Ante Starčević" Klanac
U
druga ličana „Vila
Velebita“ posjtila je
G o s p i ć
i
manifestaciju „Jesen u Lici“
Predsjednik udruge dr Milan
Vrkljan nije propustio priliku
i poslikao se s djecom iz
o s n o v n e š k o l e „An t e
S t a r č e v i ć “ i z Kl a n c a .
Obiteljski Vrkljani potječu iz
ovog kraja i posebno nas je u
Udruzi razveselilo naknadno
došlo pismo ravnatelja škole
Dr agu t i na Peć i ne ko j i
i z r ažava svo j e vese l j e
povodom ovog susreta.
O
g u l i n , 1 3 .
listopada 2007. -
23. sabor mladih
k a t o l i k a Go s p i ć k o -
senjske biskupije, održan
je u župi sv.Križa -Ogulin.
S u s r e t j e z a p o č e o
pozdravom domaćina
ž u p n i k a i d e k a n a
ogulinskog i biskupijskog
povjerenika za mlade mr.
Tomislava Rogića, a
središnje predavanje za
blizu stotinu gostiju održao je
povjerenik za mlade Varaždinske
biskupije vlč. DamjanKoren.
Kao domaćin narednog nacionalnog
susreta mladih koji će se održati 26. i
27. travnja 2008. godine u Varaždinu
pod geslom „Bijahu postojani“ vlč.
Koren je progovorio mladima
Gospićko-senjske biskupi je o
uzrocima zašto evanđelje i riječ
Božja danas nalazi teži put do mladih
i nisu atraktivni. On je to objasnio
v a n j s k i m i u n u t a r c r k v e n i m
razlozima. Vanjske razloge je
Sabor mladih u Ogulinu
podijelio u 4 skupine a to su obilježja
po s tmode r n i s t i čkog d r u š t va ,
nestanka centara vrednota, nestanka
svakog ograničenja kao i izmjenom
društvenih vrednota. Razloge je
n a š a o i u u n t r a c r k v e n i m
posljedicama. Upravo će se time
baviti nacionalni susret katoličke
mladeži u Varaždinu a cilj je vratiti se
na temelje prvotne crkve koja se
bazirala na nauku apostolskom,
zajedništvu, lomljenju kruha i
molitvi. Upravo su na tim cjelinama i
sačinjene 4 kateheze koje su već
pripremljene u priručniku i
knjizi za budući skup. On ima
z a c i l j okup i t i ml a d e ,
pripremiti mlade na župama te
ih ohrabriti pred susret. Sabor
mladih gospićko-senjske
biskupije je nastavljen svetom
misom u župnoj crkvi koju je
predslavio vlč. Koren u
suslavlju župnika i dekana
ogulinskog mr. Tomislava
Rogića i generalnog vikara
gospićko-senjske biskupije
mons. mr. Tomislava Šporčića.
Nakon pauze u popodnevnim satima
održan je radni dio Sabora katoličke
mladeži. Predsjednica Sabora Iva
Dasović i član predsjedništva
Silvestar Petrov izvijestili su nazočne
o svom susretu s papom Benediktom
XVI. u Loretu u grupi s mladima iz
cijele Hrvatske. Sabor je donio
odluku o akciji uDošašću
Za Vilu piše: Draženko Tomić
67
Događaji u Lici