Page 69 - Vila Velebita br 13

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Velebit je ovo ljeto
bio pun doma ih i
stranih turista. Vrlo
esto ve e ili manje
skupine mogle su se
sresti na biciklima,
motorima al i i u
s k u p o c i j e n i m
terenskim vozilima.
Posebno je, ini se,
bi la interesantna
dionica od Ravnog
dabra do
.
ne probati
K r a s n a r s k i s i r
n e o p r o s t i v a j e
pogreška.
ć
č
ć
č
Krasnog
Doći na Krasno a
Velebi-
t sku t r ava r i cu i
l i j
lj
i
i i
i
i
.
l
ili
j
i
l
i
i i li
,
i
l i i
i j
i
i
ili
.
j , i i
,
i l
i
i i
.
i
i
i
i
j
.
i
l i
i
i
68