Page 19 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

17
H
ardware je naziv koj i
objedinjuje sve fizi ke,
opipljive elemente ra unala
(ku ište, procesor, memorija, disk,
monitor, itd)
Danas se obi no smatra boljim
ra unalom ono koje je brže, što u
stvari i je glavna promjena u trendu
razvoja. No za dobro uskla enu
konfiguraciju, važne su i neke druge
komponente.
Kutija u kojoj su smještene i ugra
ene sve komponente ra unala. Pri
kupnji se isporu uje sa ure ajem za
napajanje
Postoj više verzija s
obzirom na veli inu oblik
proizvodila po AT standardu, a danas
postoje isklju ivo ATX
izvedbe, u kom je napajanje
kontrolirano procesorom.
(adresa - C:\)
Ure aj koji sve programe i datoteke
trajno sprema na svoje magnetne
plo e.
bzirom na kapacitet za
spremanje podataka, danas
diskovi od - 00 Gb
že ih u ra unalu biti
max. 4
Glavna elektroni ka plo a na koju se
priklju uju sve komponente ra una
la, te kontrolira razmjenu podataka
izmedu njih. Na njoj su kontroleri za
upravljanje diskovima i vanjskim
ure ajima.
Sklop koji privremeno pohranjuje
programe koji su aktivni i podatke s
kojim korisnik momentalno radi.
č
č
ć
.
č
č
đ
-
đ
č
č
đ
, ili zasebno ako se radi o
višoj klasi.
i
č i
(big
tower, mini tower, midi tower, slim,
desktop, itd). Nekad su se napajanja
č
i ATX2
đ
č O
se
proizvode
250 10
(gigabajta) i mo
č
(u izvedbi ATA, ili više u
izvedbi SATA.)
č
č
č
č -
đ
Ku ište
Hard (tvrdi) disk
Mati na plo a
Memorija (RAM)
ć
č
č
Nakon isklju ivanja ra unala, me
morija se briše. bzirom na koli inu
memorijskog kapaciteta, postoje
verzije od -
Mb (mega
bajta). Plo a može prihvatiti više
ovakvihmodula.
Mozak ra unala, koji kontrolira sve
što se dešava.
bzirom na brzinu
obrade podataka, danas su procesori
brzine do 3, GHz (gigaherca)
oznati
pod nazivom Intel
Pentium4 iliAMD.
Nezamislivo je da ljudski mozak
obradi neke podatke ovom brzinom
( , GHz predstavlja . 00.000.000
operacija u jednoj sekundi bez
pogreške).
Ima zadatak da sve što procesor
obradi, pretvori u vidljive rezultate na
vašem monitoru. Danas postoje
kartice podijeljene
prema
koli ini videomemorije, brzini video
procesora, digitalnom ili analognom
izlazu, te
.
Ure aj koji daje zvuk igrama ili
vašem uratku. Mogu biti stereo ili
višekanalne
, te dobre ili
vrlo kvalitetne što se posebno isti e
č
č
-
O
č
128 1024
-
č
č
O
4
, u
izvedbi mono ili polijezgreni (duo,
quad). P su
9 6
9 6
u osnovi
č
ostalim specifikacijama
đ
(5.1, 7.1)
č
Procesor
Grafi ka kartica
Zvu na kartica
č
č
pri produkciji Wav, MP3 ili Midi
datoteka.
-A:\
Uredaj koji ita i piše na diskete,
medij koji polako odlazi u povijest sa
svojih 1,44Mb kapaciteta.
(ad - D:\
Uredaj koji se naj eš e koristi za
prijenos podataka. Koristi CDmedije
od 650 700
Sve
eš e se uz konfiguraciju serijski
ugraduje
RW, što je
normalan
ure aj uz mogu nost
pisanja na medij . Pazite da pri
umetanju CD-a u ure aj stranu sa
tekstom ili naljepnicom okrenete
prema gore. Isto tako donju stranu
nije preporu ljivo dodirivati prstima
te ostavljati ogrebotine.
Ure aj koji snima predložak pomo u
refleksije svjetla, te ga pretvara u
digitalni oblik i šalje na obradu u
ra unalo. Naj eš i su stolni skeneri
velicine A4. Služe za snimanje
fotografija i teksta sa stranica knjige,
naravno u boji dubine 42 bita
opti koj razlu ivosti 1200 do 2400
to aka po kvadratnom in u.
Izvedba može biti interna
(PCI) ili externa (USB ili IEEE1394).
Pri izboru kartice doslovno vrijedi
krilatica: "Kol'ko para, tol'komuzike.
(adresa )
č
resa ) - ova
oznaka ovisi o broju hard diskova ili
broju njihovih particija.
č ć
i
Mb, te DVD od 4,5 Gb-
jednoslojne ili 9 Gb-dvoslojne.
č ć
DVD/CD
DVD đ
ć
e
đ
č
đ
ć
č
č ć
i
č
č
č
č Pročitate
li podatak na skeneru da skenira na
9600 dpi ili više, to je točno samo u
slučaju profesionalnog skenera, no na
plošnom A4+ skeneru označava tzv.
interpolacijski rezultat, tj. optički je
1200 dpi, a sve ostale točke između
procesoru vidljivih, algoritam pro-
grama izračuna logičkim slijedom
boja i nijansi.
Floppy
CD ROM
Skener
/DVD
Uporaba
č
odraz
č
a
č
stvoreno
oš je
ć
ć
č
č i
osobnog ra unala (PC - Personal Computer) u današnje vrijeme je
jedne vrste moderne pismenosti.
Odbojnost prema hrpi stru no oblikovanih elemenata od plastike, stakla i metala je posve neopravdan jer je
ra unalo upravo
da nam pomogne u svakodnevnom poslu. Njegova umjetna inteligencija j
daleko od
naše (ili bar od ve ine), tako da e još dugo biti pod injeno našim zahtjevima, no moramo im priznati neophodnost u
nekimposlovima gdje je potrebna visoka to nost brzina.
Piše: Tihomir Marjanović - Šima
Broj
1
PC računalo
HARDWARE
U slijedećem broju:
• Pisač
• Monitor
• Modem
• Mrežna kar tica
• Tipkovnica i miš
• Operativni i korisnički programi
Za Vilu piše: Tihomir Marjanović-Šima
Zavirimo u utrobu! (1. dio)