Page 52 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

Velebit pripada jednoj od najdo
jmiljivijih kr
-
ških cjelina u svijetu,
dinarskom kršu. Najveći dio Parka
izgrađuju karbonatne stijene –
vapnenci, dolomiti i karbonatne
breče. Područje se odlikuje nei-
zmjernim bogatstvom krških relje-
fnih oblika: uz škrape, kamenice,
vrtače, uspravne solitarne stijene,
velik je i broj speleoloških objekata –
špilja i jama. Velebit je poseban po
mnogo čemu i trebalo bi nam malo
više vremena da bismo apsolvirali te
posebnosti. Spomenimo kako su
položaj Velebita i njegova građa
utjecali su na razvoj vrlo bogatog i
raznolikog živog svijeta. Bujne šume
slikovito se izmjenjuju s travnjacima
i karakterističnom vegetacijom
stijena i točila, a flora obiluje
raznolikošću i brojnošću biljnih vrsta
koje se kreću u rasponu od
submediteranskih do visokopla-
ninskih flornih elemenata. Također,
velik je udio rijetkih, zaštićenih i
endemičnih biljaka. Među ende-
mičnim vrstama ističe se poznata
velebitska degenija, a među tercija-
rnim reliktima hrvatska sibireja. U
Parku obitavaju i brojne životinje,
među kojima su mnoge rijetke i
ugrožene (npr. dugonogi šišmiš,
tetrijeb gluhan). Do sada je utvrđeno
6 vrsta vodozemaca, 15 vrsta gma-
zova, 18 vrsta malih sisavaca, 11
vrsta šišmiša te oko 60-ak vrsta ptica.
Dodatno, ovdje su prisutne tri vrste
velikih grabežljivaca smeđi medvjed
(Ursus arctos), ris (Lynx lynx), vuk
(Canis lupus) te divlja mačka (Felis
sylvestris). Danji leptiri predstavljaju
jednu od vrstama najbrojnijih
životinjskih skupina, a vrlo su važna
životinjska skupina i troglobionti –
podzemna fauna s brojnim ende-
mima. Velike prirodne vrijednosti
potvrđuje i činjenica da se na
području Velebita nalaze čak dva
nacionalna parka: Nacionalni park
„Paklenica“ i Nacionalni park
“Sjeverni Velebit“. U sastavu parka
nalaze se također: posebni rezervat
šumske vegetacije (Štirovača),
geomorfološki spomenik prirode
(Cerovačke pećine), značajni krajo-
braz (uvala Zavratnica), paleo-
ntološki spomenik prirode (Velnačka
glavica), te više značajnih reljefno-
pejzažnih cjelina.
Vila:
či nalazi
čovjek?
Gdje se u cijeloj pri
Tomljenović:
šestoljetnom
naseljavanju i aktivnom življenju
ljudi na Velebitu svjedoči bogata
kulturna baština koja se očituje u
brojnim ruševinama starih stočarskih
stanova, suhozidima, povijesnim
cestama (Jozefinska, Terezijanska i
Karolinska), mirilima. Također, ova
je planina oduvijek bila atraktivna
planinarima te je ispresijecana
brojnim planinarskim stazama, od
kojih je najpoznatija Premužićeva
staza, remek-djelo suhozidnog
graditeljstva. Park prirode Velebit
veliku pažnju poklanja znanstveno-
istraživačkom radu i edukaciji,
naročito mladih. Park je uspostavio
dobru suradnju s mnogim insti-
tucijama, nevladinim organiza-
cijama i pojedincima, a od 2003.
godine uključen je u projekt Svjetske
banke i Vlade Republike Hrvatske, te
ministarstva nadležnog za zaštitu
prirode „Očuvanje krških ekoloških
sustava“ (KEC) koji će trajati do
2007. godine. Vizija Parka prirode
„Velebit“ povezuje sve interesne
skupine i dionike u osiguranju
kvalitetnije budućnosti, kako Parka
tako i lokalne zajednice te svih
dionika. Sve upravljačke aktivnosti
moraju zato biti u potpunom suglasju
O vi
s ovom vizijom jer ona odražava
svrhu Parka i ciljeve upravljanja.
Velebit je svjetski značajan rezervat
prirodnih vrijednosti u kojem se štiti i
unaprjeđuje prirodno i kulturno
nasljeđe te usmjerava gospodarenje
prirodnim resursima prema intere-
s ima i po t r e b ama l ok a l nog
stanovništva.
Temeljem vizije donosi
se svaka odluka u Parku, a sve
aktivnosti moraju voditi ostvarenju
dugoročne vizije. Kako bi se vizija
ostvarila, utvrđeni su sljedeći
dugoročni ciljevi:
• Očuvati i unaprijediti jedinstvenu
kršku biološku raznolikost omo-
gućujući neometane prirodne procese
te osiguravajući zaštitu područja s
neznatnim ljudskimutjecajem .
• Surađivati s lokalnom zajednicom
prilikom planiranja i provođenja
lokalnog razvoja.
• Osiguravati dostupnost istinskog
doživljaja prirodnih vrijednosti Parka
za posjetitelje.
Novi aspekt koji se uvodi ovim
planom upravljanja je očuvanje
divljine kao posebne značajke Parka
te mogućnost njenog vrednovanja
Vila: Koje smjernice djelovanja
Parka prirode Velebit valja izdvojiti
kao presudne?
Tomljenović:
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
50