Page 53 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

kao resursne osnove održivog
razvoja lokalne zajednice te njihovog
aktivnog sudjelovanja u očuvanju i
upravljanju zaštićenim područjem.
Park prirode „Velebit“ odlikuje se
visokovrijednim i raznolikim krajo-
brazom s izraženim netaknutim i
nepromijenjenim značajkama krša.
Velik dio Parka nije aktivno korišten
tijekom proteklih nekoliko dese-
tljeća, dok su drugi dijelovi bili pod
utjecajem ljudskih aktivnosti (npr.
planinski travnjaci). Okoliš Parka
zasigurno će se vremenom mijenjati,
ali svi dionici uključeni u upravljanje
Parkom moraju osigurati provedbu
tih promjena na način kojim će Park
očuvati svoj značaj te prirodnu i
kulturnu baštinu.
Vila:
đivanju nukleusa
o d r ž i v o g u p r a v l j a n j a o v i m
područjem?
Koje biste temeljne ciljeve
naveli pri odre
Tomljenović:
Zbog specifičnosti i
velikog značenja cijeloga područja
možemo izdvojiti tri temeljna cilja
predviđena za dugoročno održivo
upravljanje Parkom:
• Očuvanje – trajno očuvati i
unaprijediti prirodnu raznolikost i
kulturnu baštinu.
• Obrazovanje i rekreacija –
promovirati mogućnosti za razu-
51