Page 54 - Vila Velebita br 14

Basic HTML Version

mijevanje i uživanje u netaknutoj
prirodi i ostalim specifičnim kvali-
tetama Parka.
• Jačanje lokalne zajednice – pojačati
započetu suradnju s lokalnom
zajednicom u održivom korištenju
prirodnih dobara Parka s ciljem
lokalnog, odnosno regionalnog
gospodarskog rasta i razvoja,
osiguravanja prihoda lokalnom
stanovništvu te otvaranja novih
radnihmjesta.
štita prirode u
Republici Hrvatskoj uređena je
velikim brojem pravnih propisa.
Osnovni pravni propis kojim se
regul i ra očuvanje biološke i
krajobrazne raznolikosti čini Zakon o
zaštiti prirode (NN 70/05). Ovim
Zakonom su definirane i kategorije
zašt ićenih područja, nadležne
ustanove te osnovni dokumenti za
upravljanje zaštićenimpodručjima.
Na temelju Zakona nacionalnim
parkovima i parkovima prirode
Za
Vila:
?
Ovako osjetljiv posao zacijelo je
definiran mnogim pravilnicima i
zakonskimodredbama
Tomljenović:
upravljanju Javne ustanove koje
osniva Vlada Republike Hrvatske.
Upravljanje zaštićenim područjem
definirano je člankom 80, stavak 1,
koji propisuje obvezu donošenja
plana upravljanja. Plan upravljanja
donosi Upravno vi jeće Javne
ustanove, uz suglasnost Ministarstva
kulture i prethodno stručno mišljenje
Državnog zavoda za zaštitu prirode,
za razdoblje od 10 godina. Sukladno
Zakonu Javna ustanova dužna je
provesti javni uvid prijedloga plana
upravljanja. Provedba planova
upravljanja vrši se kroz godišnje
programe zaštite, očuvanja, kori-
štenja i promicanja zaštićenog
područja.
Što se unutarnjeg ustroja ustanove
tiče poznato je da Parkom prirode
upravlja Javna ustanova u nadle-
žnosti Ministarstva kulture. Radi
osiguranja skladnog, stručnog i
sustavnog obavljanja djelatnosti
Ustanove u upravljanju Parkom
prirode „Velebit“, Ustanova je za
sada podijeljena u 5 ustrojstvenih
jedinica kojima upravljaju voditelji i
svaki je odgovoran za rad ustro-
jstvene jedinice iz njenog djelokruga.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
52
Ravnatelj koordinira poslove ustro-
jstvenih jedinica, vodi poslovnu
politiku, planira rad Ustanove, prati
rad Ustanove i izvršenje programa te
upravlja i vodi Ustanovu. U JU Park
prirode „Velebit“ trenutno je zapo-
sleno 20 djelatnika. Od toga broja 12
zaposlenika financira se sredstvima
iz Državnog proračuna, dok se dva
(2) djelatnika financiraju iz vlastitih
prihoda Parka. U ustanovi radi 6
sezonskih zaposlenika (Zavratnica i
Cerovačke špilje). Optimalno stanje
bila bi mogućnost popunjenja svih
radnih mjesta sistematiziranih
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada. Trenutni broj zapo-
slenih nedovoljan je obzirom na
veličinu prostora te je kvalitetno
upravljanje Parkom otežano. Ustano-
va ima potrebe za značajnim
povećanjem broja zaposlenih, a
posebno stručnog osoblja (biolog,
geolog, šumar, informatičar). S
obzirom na vremena koja dolaze, kao
i značaj cijele ove priče, objektivno je
za očekivati nove korake u radu
ustanove koja skrbi o najljepšoj
planini Europe!