Page 18 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

svojoj povijesti nisu promijenili
na in ispisa. Za ispis koriste glavu sa
iglicama smještenim u jednu matricu,
koje udarcem ostavljaju trag na
papiru preko klasi ne tintne tekstil
vrpce ili catridgea. Nedostatak im je
što su relativno skupi, bu ni i
ograniceni kvalitetom ispisa.
Glavne prednosti su jeftina tintna
v r pca , mogu nos t i sp i s a na
beskona ni papi r sa t ractor-
perforacijom i to na više kopija
odjednom. Koriste se uglavnom za
ve e koli ine ispisa u uredima.
Sve što se dešava u ra unalu,
prikazuje se na njemu. Priklju uju se
na grafi ku karticu naj eš e preko
VGA a n a l ognog p r i k l j u k a .
Kval i teta pr ikaza sl ike ovisi
uglavnom od kvalitete monitora i
grafi ke kartice, i o dobro podešenim
postavkama u pogonskom softveru
kartice. Pri tom se misli na rezoluciju
ekrana koja je za 15" dijagonalu
optimalna 800 x 600 piksela, za 17"
1024 x 768 i 19" 1600 x 1200. Raspon
broja prikazanih boja se uglavnom
podesi na 32 bi t . Vert ikalna
frekvencija ili osvježenje ekrana je
vrlo bitno za dobrobit vaših o i pri
gledanju u monitor, tako da je
potrebno podesiti na min. 75 Hz.
Važno je pro itati na uputama koliku
maks. u estalost može izdržati, u
protivnom možete oštetiti monitor.
Ovo se ti e CRT monitora (sa
katodnom cijevi). Postoje i LCD ili
T F T m o n i t o r i
i j a c i j e n a
svakodnevno pada pa ih sve više
č
č
č
ć
č
ć č
č
č
č
č ć
č
č
č
č
č
č
č
Monitor
17
Pisač
Sve ono što napravite na ra unalu,
možete vidjeti na papiru, zahvaljuju i
ogromnom izboru pisa a na tržištu. U
grubo se dijele na crno/bijele i color,
te laserske, ink-jet, igli ne itd. Svaki
ima svoju namjenu.
Ako želite jeftin ispis a pritom
najkvalitetniji od svih drugih, kupite
laserski ili LEDpisa (nešto je skuplji
od ostalih pisa a). No ograni eni ste
na crno/bijeli (iako postoje color uz
još uvijek visoku cijenu). Ovi printeri
su u stanju ispisati 4000-7000
stranica sa jednim punjenjem tonera i
cijenom od cca 60 €. Te otiskom
otpornim na vodu, Uvzrake
Color ispis se uglavnom povjerava
Ink-jet pisa ima koji koriste Piezzo
ili termalnu tehnologiju pri špricanju
teku e tinte u malim kapljicama na
odre eno mjesto na papiru. Cijena
ispisa je relativno visoka jer kartuše
sa tintom koštaju u nekim modelima
više nego sam pisa . Ispis posku
pljuje i potrebu za specijalnim
višeslojnim papirom koji se radi
posebno za ovu tehnologiju da ne bi
dolazilo do razlijevanja tinte. Jedno
punjenje tinte košta cca 50 € i
dostatno je za cca 00 stranica A4 sa
5%-tnom ispunom. Pri ispisu sa
standardnim ku nim pisa em ne
može se garantirati otpornost na vodu
I UV-zrake, ali postoje profesionalni
pisa i sa posebnom tintom koji imaju
otpornost na vanjske utjecaje
(oslikavanje reklama na vozilima).
Igli ni pisa i su uredaji koji su
izmišljeni prije svih ovih pisa a te u
č
ć
č
č
č
č
č
i
(sunce),
itd.
č
ć
đ
č
-
5
ć
č
č
č
č
č
Piše: Tihomir Marjanović - Šima
Broj
2
PC računalo
HARDWARE
U slijedećem broju:
• Početak rada na računalu
Operativni i korisnički programi
Zavirimo u utrobu! (2. dio)
nalazimo u kompletu sa nekom
konfiguracijom. Prednost im je što su
tanji, lakši, imaju manje tehni ko
zra enje, daju bolji kontrast, neki
modeli imajumogu nost priklju enja
direktno na izvor digitalnog signala,
manje troše energije, itd. No
nedostatak im je što se sadržaj ekrana
ne može gledati iz širokog kuta, a kao
glavna mana je relativno spora
reakcija na signal za prikaz slike, tj.
nije pogodan za gledanje DVD-a i
igranje igrica gdje je vidljivo
zamu ivanje s l ike pr i brzim
pokretima.
Uredaj koji se može prikljuciti kao
vanjski ili direktno na PCI utor na
mati nu plo u. Nekad smo ih
razlikovali po brzini razmjene
podataka od ve zaboravljenih 1200
bips pa do danas 56000 bipsa. Sam
ure aj za ve e brzine može
proizvesti, ali ograni enje su naše
analogne telefonske mreže. Zato su
proizvedeni novi ISDN ure aji koji
koriste iste telefonske vodi e ali po
digitalnom protokolu. Brzina po
jednom kanalu je 64000 bipsa. Ta
tehnologija je samo pr elaz prema
najnovijem ADSL protokolu koji
nudi puno ve e brzine i stalni pristup
internetu. No
zahtjeva opti ke vodi e.
Svaki modem u sebi sadrži hardver za
FAX protokol, tako da i to treba
iskoristiti.
Ve i dio današnjih korisnika ne zna
da sve što mogu ispisati na pisa ,
mogu poslati na bilo koji faks ure aj
preko
standardne tel.
linije.
č
č
ć
č
ć
No, u dogledno vrijeme
sve ove mane možete zaboraviti, jer
tehnologija izrade LCD monitora sve
više se razvija i postaje standard.
č
č
ć
đ
ć
se
č
đ
č
ij
ć
za potpunu iskoristivost
č
č Modemi
mogu bi t i vanjski -externi i l i
unutarnje-interni (kao ovaj na slici).
ć
č
đ
svog modema i
Modem