Page 46 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

45
1987. godine. Osim zračnog one-
čišćenja postoje i drugi čimbenici
općeg stresa koji utječu na propa-
danje šuma. Pri tome svakako treba
izdvojiti sve izraženije klimatske
promjene. Godine 2002. imali veliki
postotak oštećenja krošnji svih vrsta
drveća, posebice jele i smreke.
Nažalost, postotak oštećenosti od
tada se uglavnom povećava. Koliki
su razmjeri tih šteta vidi se iz
podataka s područja šumarija Otočac,
Perušić i Korenica gdje je oštećenost
krošnji jele i smreke čak 80 posto!
Sušenje tih šuma nastavilo se 2004.
godine do katastrofalnih razmjera.
Iako znatno manje, suše se i stabla
bukava. Ovome je posvećena
maksimalna stručna pozornost, puno
se radilo na terenu i vjerujemo da
ćemo u ovoj godini nastaviti s boljim
brojkama, odnosno s padom sušenja
šume.
Da bismo mogli koristiti šumsko
bogatstvo svakako treba planirati i
njegovu obnovu. Naš rasadnik
«Vujnović brdo» ima 14.5 hektara i
Vila: Navodeći radne jedinice UŠP
Gospić spomenuli ste i rasadnik!
eksplozivnim napravama gdje su one
postavljane po šumama i šumskim
prometnicama. Iako razminiranje tih
površina teče uglavnom konti-
nuirano, još uvijek je pod minama
gotovo 34 tisuće hektara šume,
odnosno 12.35 posto ukupnih
šumskih površina i više od jedanaest
kilometara šumskih prometnica.
Drvna zaliha na miniranim podru-
čjima vrlo je velika i po našim
procjenama iznosi preko 6.6 milijuna
m3.
Stanje oštećenosti šuma na području
UŠP Gospić kontinuirano se prati od
Vila: Postoje li i drugi negativni
čimbenici koji otežavaju ukupno
stanje šuma u Lici?
najveći dio te površine namijenjen je
za rasadničku proizvodnju. Najviše je
sadnica smreke, crnog bora, euro-
pskog ariša, srebrene jele, obične jele
i hrasta lužnjaka. Uz to postoje i
sadnice ukrasnog drveća i grmlja
četinjača i listača. Ukupno se na
površini rasadnika «Vujnović brdo»
nalazi 916 227 komada sadnica, što
je svakako impozantna brojka.
U Upravi šuma Podružnica Gospić
naglašavaju da se su među prvima u
Hr v a t s k o j p r i k l o n i l i n o v im
trendovima obnovljivih izvora
energije. U sklopu nove upravne
zgr ade i zgr ađen j e mode rn i
energetski sustav koji za grijanje
koristi biomasu. Toplana ima snagu 1
megawat i tijekom probnog rada
uspješno je «položila ispit». Prošlu je
zimu grijala Upravnu zgradu UŠP
Gospić, sve prostorije Kulturno-
informativnog centra i OŠ dr. Jure
Turić. Sustav će se ove godine
proširiti pa će se iz ove toplane grijati
i Gradska športska dvorana.
Za Vilu piše: Marin Smolčić
Komunistički zločini 1945-1990
P
odatci za žrtve komu-
nističkog režima na području
Like do sada su nepoznati
javnosti. No, u zadnje vrijeme sve
su vidljivija nastojanja pojedinaca
ali i pojedinih udruga da se pokrene
inicijativa po kojoj bi se oformila
udruga građana kojoj bi cilj bio
aktivno djelovanje u istraživanju
komunističkih zločina. Na području
Like postoje biste, spomenici i
razna druga obilježja komu-
nističkim zločincima koji su
izravno krivi za smrt nedužnih
Hrvata kojima se nije sudilo već su
ubijani "po kratkom postupku".
Došlo je vrijeme da se ta zločinstva
rasvjetle, te da se biste i spomenici
komunističko-partizanskih krvnika
uklone te da se njihov identitet, djelo i
život istinito predstavi javnosti",
kaže inicijator osnivanja istražnog
pokreta komunističkog režima Like
Joso Vuković (48). Dodaje da su ljudi
do sada šutili, tajili zločine a sve zbog
s t raha od ondašnj eg jugo-
slavensko-komunističkog režima.
Na području Like ubojstva Hrvata
neistražena su, ljudi su ubijani na
cesti, u šumi, u svom dvorištu bez
ikakve pravde i bez ikakvog
suđenja. Partizanski egzerkutori,
mahom visoki politički dužnosnici
nikada nisu privedeni licu pravde i
javnost do sad nije saznala tko su
oni bili. Upravo zbog toga pokre-
ćemo rasvjetljavanje vremena
jugoslavensko-komunističkog te-
rora te partizanskih zločinstava na
području Like, kazao je Joso
Vuković.
U ličkim gradovima i općinama
osnovat će se odbori koji će
prikupljati podatke, svjedoke tog
vremena.
Joso Vuković
Za Vilu piše: Dražen Prša
U Lici istražuju komunističke zločine, počinjene u vrijeme totalitarnog režima.