Page 50 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

49
M
eđu najstarije lovačke
udruge na području Like
svakako se ubraja LD
«Tetrijeb» iz Donjih Pazarišta. Iako
je udruga službeno zaživjela 1947.
godine tradicionalna sklonost prirodi
i lovstvu odgajala je stoljećima vrsne
lovce na tim podvelebitskim pro-
storima. Zbog ratnih zbivanja većina
je lovaca tijekom Domovinskog rata
lovačko oružje zamijenila vojnim.
Ukupne okolnosti davale su malo
vremena lovcima da bi uređivali
lovno-gospodarske objekte, brinuli o
divljači, a u lov se išlo vrlo rijetko.
Lovci iz «Tetrijeba» danas znadu reći
da se u ratu u lov išlo rijetko, ali su
zato krivolovci imali vremena
haračiti po lovištima. Stoga ne čudi
da se unatrag nekoliko godina
nakupilo toliko lovačkog posla i
obveza da se činilo da lovstvo u
Pazarištima zamalo kreće od početka.
Prilikom posjeta LD «Tetrijeb» danas
vlada sasvim druga slika. Nekolicinu
članova zatekli smo u dvjema radnim
akcijama. Dok su jedni sadili mladice
drveća za remize, drugi su «pona-
vljali gradivo» na polju zasađenim
kukuruzom.
Prije dva tjedna posadili smo njivu
kukuruza, priča nam jedan postariji
lovac. Došle su divlje svinje i skoro
sve izrovale i pojele sjeme. Pa kud'
ćeš boljeg dokaza da mi imamo puno
divljači u lovištima!
Ovo nam potvrđuje i Perica Bari-
čev i ć ( 41 ) , p r eds j edn i k LD
«Tetrijeb». Kaže, udruga je nedavno
dosegla samo dno u organizacijskom,
lovno-gospodarskom, ali i etičkom
smislu.
Rat je promijenio situaciju i odnos
prema lovstvu, pripovijeda Perica.
Zanemarilo se ono najvažnije, a to je
briga za divljač. Bilo je dosta
krivolova i lovišta su nam ostala
skoro prazna. Izostala je prihrana
divljači, zapuštene su lokve i druga
pojilišta. Samo se gledalo kako
ustrijeliti divljač. Uhvatili smo se u
koštac s krivolovcima, postupno smo
se toga riješili i ta je negativna pojava
sada svedena na minimum mini-
muma.
- LD «Tetrijeb» danas broji 117
članova. To su mahom domaći lovci,
od sasvimmladih dečki do starijih
Vila: Kakva je danas «osobna
iskaznica» vašeg lovačkog društva?
LD Tetrijeb
DONJA PAZARIŠTA
Jedna od najstarijih lovačkih udruga na području Like očuvala je tradiciju i humano načelo među svojim članovima o pravoj
ulozi “lovca”, kojima nije cilj ubiti, nego voditi brigu o divljači i njihovim staništima, te pomagati u suzbijanju krivolova.