Page 6 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

5
pravosuđa i prostornog uređenja.
Sudjelujemo u parlamentarnoj
diplomaciji, što bi značilo da
Hrvatski sabor komunicira i surađuje
sa svim drugim svjetskim parla-
mentima. Istodobno, dajemo svoja
mišljenja na izbor vele-poslanika i
konzula, koje predlaže Vlada
Republ ike Hrva t ske . Vodimo
korespodenciju s drugim parla-
mentima.
Hrvatski sabor i Odbor za vanjsku
politiku zajednički iniciraju posjete
parlamentaraca drugih država, s
kojima na osnovi prijateljstva i
povjerenja, izgrađuju dal jnju
suradnju, koja počiva na težnji da se
parlamenti drugih država približe
našemu, s ciljem boljeg upoznavanja
i lakšeg rješavanja problema. Tako je
članstvoOdbora za vanjsku politiku u
nekoliko posljednjih godina s ovom
zadaćom protokolarno posjetilo
Maltu, Rusiju, Njemačku, Češku,
Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu.
Republika Hrvatska je članica OESS-
a (Organizacija za europsku sigurnost
i suradnju). Sama misija OESS-a,
koja se bavila osiguranjem sigurnosti
i stabilnosti područja u zemljama
jugoistočne Europe,
uspješno je
privedena završetku, te je 2007.g.
preselila svoju misiju u zemljeAfrike
i Azije. Hrvatska aktivno sudjeluje u
rješavanju sukoba preventivnom
diplomacijom, odnosno slanjem
vlastitih snaga sigurnosti u krizna
područja, primjerice u Afganistan i
Siriju, koristeći se vlastitim isku-
stvima u rješavanju sukoba.
Pregovori oko usklađivanja hrva-
tskog s europskim zakonodavstvom
su u tijeku, te smijem, s osobitim
zadovoljstvom i reći, kako bi gotovo
Vila:
ž
Vila:
đ
đ
ć
-
u
Vila:
-
Koje su Vaše du nosti kao
predsjednika Odbora za vanjsku
politiku ?
Kakva je me uparlamentarna
suradnja izme u Hrvatskog sabora i
ostalih parlamenata?
Koja je zada a Izaslanstva Hrva
tskoga sabora Parlamentarnoj
skupštini OESS-a u kojoj sudjelujete?
U kojoj je fazi harmonizacija
hrvatskog zakonodavstva s euro
pskim zakonodavstvom?
Radni sastanci s veleposlanicima iz svih zemalja, samo su neke od aktivnosti
dr. Zubovića na čelu Odbora za vanjsku politiku.
* Foto: Arhiv internet stranice www.sabor.hr