Page 62 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

61
U
čestom javnom govorenju o
bitnim značajkama hrva-
tskog društva naglašava se
kako je identitet hrvatskog društva
naglašeno «opterećen» prošlošću.
Međutim, pritom se ta «optere-
ćenost» neopravdano uglavnom
označava negativnim stereotipima
kojima je svrha jačanje nacionalne
dezintegracije, odnosno razaranje
zajedništva u hrvatskom društvu.
Ponajpri je, korištenjem ri ječi
«opterećenost» – koja sama po sebi
nosi pretežito negativna značenja –
unaprijed se izriče negativan sud i o
prošlosti i o onome tko je s njom
«opterećen». Stoga je uvodno važno
naglasiti, kako je - pri govorenju o
značajkama bilo kojeg suvremenog
društvenog mentaliteta - neobje-
ktivno unaprijed zauzimati stajalište
po kojem se povijesna dimenzija
identiteta prikazuje nepoželjnom, jer
identitet društava i pojedinaca je
neobjektivan i nerazumljiv bez
povijesne dimenzije. Odnosno, kad
se tako govori o «opterećenošću»
prošlošću, onda se prvenstveno treba
propitivati o skrivenim motivima i
namjerama onoga tko govori na takav
način.
Sve navedeno se naročito odnosi na
bleiburšku tragediju hrvatskog
naroda, koja je jedna od najdubljih
stvarnih i simboličkih sastavnica
hrvatskog nacionalnog identiteta, te
je upravo stoga – bila, a nažalost i
nadalje ostala - izložena različitim
vrstama činjeničnih i interpretativnih
prešućivanja, krivotvorenja i mani-
pulacija. Osnovni cilj takvog pristupa
je onemogućiti hrvatskom društvu
suočavanje s prošlošću, koje znači i
izvlačenje pouka prošlosti pri
donošenju odluka o budućnosti. Za
interese hrvatske budućnost i ,
posebno je zabrinjavajuće što se
središte takvog pristupa i sada, kao i
prije 1990. godine, nalazi unutar
državnih i društvenih institucija u
Hrvatskoj.
U ovakvoj situaciji je korisno ukratko
navesti nekoliko osnovnih obje-
ktivnih činjenica o bleiburškoj
tragediji, koje se na različite načine
nastoje prikrivati u većini insti-
tucijskog i medijskog govora u
Hrvatskoj.
Bleiburška tragedija je nedvojbeno
daleko najveća tragedija u cijeloj
hrvatskoj povijesti; kako prema broju
smrtno i na druge načine stradalih
osoba, tako i prema nizu drugih
negativnih posljedica koje i danas
nanose različite goleme štete
hrvatskom društvu. O razmjerima i
dubini tragedije svjedoči i činjenica
da ni gotovo pola stoljeća nasilnog
potpunog javnog prešućivanja, kojeg
je nametao jugoslavenski komu-
nistički režim, nije u hrvatskom
nacionalnom korpusu potisnulo
pojedinačno i zajedničko sjećanje na
bleiburšku tragediju. Osnovni razlog
čuvanja bleiburške uspomene je u
tome što je teško pronaći hrvatsku
ob i t e l j ko j a n i j e b i l a ž r t va
Žrtve
jugoslavenske komunističke repre-
sije.
Naziv bleiburška tragedija je zapravo
simbolički naziv koji je nastao prema
nazivu malog mjesta (Bleiburg) u
južnoj Austriji. Krajem i neposredno
nakon završetka Drugog svjetskog
rata, prema Austriji su se povlačile
goleme kolone hrvatskih civila i
vojnika: približno pola milijuna
civila i 200.000 vojnika. Na
Bleiburško polje i u druge dijelove
južne Austrije uspjela se probiti tek
približno petina hrvatskih civila i
vojnika, a većinu hrvatskih kolona
zarobila je jugoslavenska komu-
ni s t i čka voj ska na područ ju
Sloveni j e . Br i t anc i su jugo-
slavenskom režimu protupravno
izručili dio hrvatskih civila i vojnika
koje su uspjeli zarobiti na Ble-
iburškom polju i drugim dijelovima
Austrije, a drugi dio prebjeglih
Hrvata je na razne načine uspio
izbjeći britansko izručenje.
Na Bleiburškom polju i drugim
dijelovima Austrije nije bilo susta-
vnih masovnih pogubljenja Hrvata,
nego se to događalo na jugo-
slavenskom teritoriju. Pa ipak,
cjelokupna represija koju je nakon
završetka Drugog svjetskog rata
provodio jugoslavenski komunistički
režim nad Hrvatima nazvana je
bleiburškom tragedijom. Razlog toga
je jednostavan; u Jugoslaviji se tom
Bleiburg
dr. sc. Josip Jurčević
Bleiburška tragedija je nedvojbeno daleko najveća tragedija u cijeloj hrvatskoj povijesti; kako prema broju
smrtno i na druge načine stradalih osoba, tako i prema nizu drugih negativnih posljedica koje i danas nanose
različite goleme štete hrvatskom društvu.
“ Samo istina će nas osloboditi!”