Page 70 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

69
U
kuterevu je predstavljena
monografija "Kuterevo u
prošlosti i sadašnjosti 1670-
2007", prvi tiskani zapis u cjelosti
posvećen tom velebitskom mjestu.
Svjetlo dana ugledala je zahvaljujući
izdavaču Dobrovoljnom vatro-
gasnom društvu Kuterevo i entu-
zijazmu pojedinaca. Autori mono-
grafije NikolaMarinić i Ivan Rožman
na 439 stranica osim iscrpnih
tekstualnih prikaza koji su rezultat
dugogodi šnj eg i s t raž ivanj a i
prikupljanja podataka obiluje i
velikim brojem fotografija. Auto-
rstvo fotografija većim djelom
potpisuju sami autori knj ige.
Monografija ima 7 cjelina: Osobna
iskaznica Kutereva,Voda i Kute-
revo, Povijesni podatci o Kuterevu,
Gospodarski i društveni aspekti
življenja, Kuterevska Karmenica,
Kuterevo danas, i završna cjelina
p o s v e ć e n a j e 1 4 - g o d i š n j em
djelovanju DVD Kuterevo. Osnovna
obilježja monografije su iscrpnost i
temeljitost pristupa svakoj temi,
jednostavnost izraza, u pojedinim
poglavljima bliska stilu narodnog
kazivanja, pogotovo tamo gdje se i
oslanja na kazivače iz naroda, zatim
autent ičnost , bogastvo građe,
zanimljivost, kao i neki posve novi
moment i u odnosu na sl ična
monografska izdanja koja tipuju
sveobuhvatnost. Tako je prvo
poglavlje o zemljopisnim, reljefnim,
klimatskim obilježjima i statističkim
podatcima o Kuterevu, obogaćeno
neočekivanim detaljima, o suncu,
mjesecu, zvijezdama, dugi, grmlja-
vini, magli, kiši, čovijeku, živo-
tinjama. U poglavlju o povijesti
Kutereva najdublje se moglo zaroniti
do 1493. godine kada se mjesto
Kuterevo prvi put spominje kao
mjesto u Buškoj ili Bužimskoj župi.
Iza toga idu tri stoljeća tišine.
Naseljavanje Kutereva počinje
1670.godine sa 7 kranjskih obitelji iz
okolice Kupe. Vrijednošću se izdvaja
i stradavanje Kuterevaca u ratovima.
Tako je 1. svjetski rat odnio 13 života
a od zloglasne španjolske gripe 1819.
godine umrlo je 60 ljudi. Na popisu
žrtava 2. svjetskog rata je 130 imena,
dok je od zaostalih bombi nakon rata
stradalo 5-tero dječaka. U Domo-
vinskom ratu poginulo je 9 branitelja
rođenih u Kuterevu te 4 iseljenih.
Hvalevrijedan je popis Kuterevaca
koji su otišli na rad u Ameriku u
razdobl ju 1893. -1922.godine ,
ukupno 172. Na više od 80 stranica su
popisani svi iseljeni žitelji Kutereva s
podatcima o novoj adresi i zasno-
vanoj obitelji. Poglavlje o gospo-
darskim i društvenim aspektima
življenja je najbolje fotografijama
dokumentirano od kolarstva, suda-
rstva, običaja, narodnog ljekarstva.
One koji nisu ljubitelji povijesnih i
tradicijskih tema zainteresirat će
poglavlje o Kuterevu danas, gra-
dskim vijećnicima, političkim
strankama, posjetima predsjednika
RH, kuterevskim obrtnicima, djelo-
vanju triju istaknutih udruga,
Kulturne udruge Karmenica, Velebi-
tske udruge Kuterevo i osnutka
Velebitskog utočišta za medvjede, te
udruge Kuterevo Zagreb. Na sve se to
prirodno nadovezuje i završno
poglavlje o DVD-u Kuterevo,
njegovom osnutku 1993. godine,
izgradnji Vatrogasnog doma i
današnjem djelovanju. Monografija
sadrži na kraju i kratku bilješku o
dvojici autora.
Monografija Kutereva
Autori Nikola Marinić i Ivan Rožman predstavili su prvi tiskani zapis u 7 cjelina,
monografiju “Kuterevo u prošlosti i sadašnjosti 1670-2007” posvećen tom
velebitskom mjestu. Izdavač je “Dobrovoljno vatrogasno društvo” Kuterevo.
Za Vilu piše: Dražen Prša