Page 14 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

13
S
vatko od nas, bar jednom u
životu probudio se sa željom:
“…biti negdje drugdje…”. U
većini slučajeva, takve misli prepu-
štamo zaboravu. No, u slučaju našeg
sugovornika Mladena Heigl-a,
jutarnja misao pretvorena je u
dvomjesečnu avanturu upoznavanja
Masai naroda u čarobnoj Tanzaniji,
zemlji na istokuAfričkog kontinenta.
Tanzanija sa svojih 945 090 km2 i 37
mi l i juna s t anovnika zauz ima
geografsko područje sa najvišim
planinskim dijelom kontinenta,
uključujući Kilimanjaro (najviši vrh
Afrike, 4600 m) Jezero Viktorija
(najveće tropsko, drugo po veličini
slatkovodno jezero na svijetu), jezero
Tanganjika te središnju visoravan sa
obiljem plodne zemlje. Na istoku je
otvorena prema Indijskom oceanu,
gdje se uz obalu nalazi otok Zanzibar,
te je preko Dar el Salaam-a, najvećeg
lučkog grada, povezana sa svijetom.
Na sjeveru zeml je nalazi se
najpoznatije utočište divljih živo-
tinja, nacionalni park Serengeti. Kao
država, Savezna Republika Tanzanija
nastala je 1946. godine spajanjem SR
Ta ng a n j i k e i SR Za n z i b a r a
(Tanganjika + Zanzibar = Tanzanija)
nakon što su Tanganjika i Zanzibar
stekli nezavisnost od Velike Brita-
nije. 95 % stanovništva čine različita
plemena Bantu crnaca, a samo 2%
ukupnog stanovništva su Masai čiji
teritorij prelazi i u sjevernu susjednu
državu, Keniju. Bruto društveni
proizvod iznosi 270 USD po
stanovniku. Ako to usporedimo sa 40
000 USD u Velikoj britaniji, jasno je
zašto ih se svrstava u zemlje trećega
svijeta.
Masai su narod Nilsko-saharske
skupine, ogranak Nilota. Poznati od
davnina kao ponosni ratnici, danas
žive od stočarstva i zemljoradnje.
Žive u kućama od blata, toliko
skromnim da se sav život odvija
izvan njih. Ukoliko ste u kući, ili
spavate ili ste bolesni, a možda i
pratite svjetsko nogometno prve-
nstvo, naime, Masai znaju tko je
Davor Šuker iako njihova djeca ne
znaju za loptu.
Žive jednostavnimživotom. Od stoke
uzgajaju krave (ng´ombe), nešto koza
i kokoši. Afrikanci se sve više bave i
uzgojom riže koja dobro uspijeva na
plodnoj i naplavnoj zemlji te trguju
nekom vrstom drvenog ugljena koji
sami izrađuju.
Njihove krave nisu svete, kao u Indiji,
ali predstavljaju neslužbenu valutu i
njihova trgovina je vrlo važan
društveni događaj. Na sajmu prisu-
stvuju samo muškarci te se u toj
Položaj Tanzanije u Africi
Kuća Masai-ja
Sakupljanje riže
Priprema hrane
Sajam u Wami Dakawa
http://www.vila-velebita.hr