Page 31 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
30
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
J
avne politike u različitim nacio-
nalnim kontekstima sadrže istu
formu, a razl iči t i sadržaj
isprepleten s različitim povijesnim,
običajnim, tradicijskim i zakonskim
elementima čineći i stvarajući jedno
legitimno društvo.
Kroz ovakve odnose stvaraju se i
nacionalni identiteti davajući razli-
čitost izražaja u stvaranju boljeg ili
lošijeg odnosa u mogućnostima
realizacije vlastitih ideja, želja i
stremljenja u samome društvu .
Istovremeno, kao i u svim procesima
donošenja strateških odnosa kako
kod pojedinca tako i kod nacije, bitne
odrednice tog čina leže u odre-
đenjima koje ne možemo ni mijenjati
ni preskakati pri razmatranju
očekivanog rezultata. Pri tome
mi s l imo na de t e rmi n i r ano s t
prijašnjih odnosa koji su nas
nesv j esno dove l i u poz i c i j u
nevidljivog identiteta i mogućnosti
njegovog implementiranja u nešto
novo. (Ulazak u EU )
To možemo nazvati tradicionalnost u
okv i r ima mogućnos t i r ea l ne
realizacije vlastitih akcija i pote-
ncijala u razvijanju novih realiteta.
U takvim kontekstima su nastajale i
javne politike koje su pokušavale
stvarati određene odnose u samom
društvu kako bi ono opstalo u
pravednosti, pravičnosti i propu-
lzivnosti prema boljitku i uspješnosti
svake individue, plemena, grupe,
nacije, naroda. Iz tog se da zaključiti
da nacionalni konteksti i javne
politike su jedno te isto, i preko njih
gledamo koliko je koje društvo
Uloga
javne politike
u društvu
Piše: prof. Luka Maršić
Piše: prof. Luka Maršić
razvijeno i spremno za moduliranje
svoje budućnosti.
U većini slučajeva osim emocionalne
ravni i vezanosti individua u nekoj
zajednici u kojoj se rađaju zajednički
odnosi i interesi, javne politike i
njene dimenzije (edukacija, školstvo,
zdravstvo, nacionalna sigurnost i
ekonomija) ako su posložene u
realnomkontekstu svakompojedincu
daju mogućnost zajedništva i
pravičnog sudjelovanja u stvaranju i
dijeljenju tihmogućnosti i akcija.
U takvom procesu legitimna
dimenz i j a vol j e poj edinca u
demokratskim zemljama izražena
kroz izbore, u određenom vreme-
nskom razdoblju igra krucijalnu
ulogu u formiranju javne politike
kroz okvir u kojem se kroz institucije
vlasti formiraju mjere provedbe,
praćenja i analize (zadovoljstva,
uspješnosti i cost-benefit analize).
Različite institucije mjere statističke
pokazatelje kao što su stopa
nezaposlenosti, zagađenje zraka,
prosječno vrijeme studiranja i drugo.
Tehnokratski aparat pruža formalnu i
neformalnu evaluaciju različitih
prijedloga javne politike široj
javnosti, te je debata modulirana
putem političkih grupa (stranaka) u
društvu.
Istraživanja komparativne javne
politike nastoji unaprijediti naše
razumijevanje tri glavna faktora
ostvarivanja javne politike:
, stvaranje javne politike je
proces u konstantnom tijeku. U duhu
trenutačne propulzivnosti društva,
putem bolje analize javne politike i
!
Prvo
politike u samoj njenoj biti, odluke se
donose kroz vladine službe
, jedna država uči od druge u
mijenjanju i harmonizaciji sustava.
, politička dinamika može
ograničiti želju i mogućnosti
preuzimanja rješenja iz drugih
zemalja.
Ukoliko kao primjer izvedeno
dimenziju javnog zdravstva, u
sadržajnom smislu u prvom obliku
politika javnog zdravstva prila-
gođava se mikro sredini. Primjerice,
planinski dijelovi zemlje pokušati će
obučavati ljude i ekipirati timove za
tretman bolesti vezane uz hladne
klimatske uvjete, te će se važnost dati
i planinskoj službi spašavanja i tako
dalje, za razliku od primjerice
mediteranskoga područja gdje će se
naglasak dati u okviru prve dimenzije
bolestima koje prenose komarci. U
drugoj razini ,
profesionalci
pokušavaju implementirati stručne
skupine koje mogu provoditi iste
funkcije javnog djelovanja i u
planinskimuvjetima i mediteranskim
uvjetima – koristi se racionalizacija i
učenje jednih od drugih.
Na trećem nivou, ne uspijeva se vrlo
često u implementiranju jednog
Drugo
Treće