Page 43 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
42
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
C
entar za hemodijalizu u
Gospiću nastao je kao rezultat
suradnje tvrtke
, Opće bolnice Gospić,
te HZZO-a, a uz potporuMinistarstva
zdravstva i socijalne skrbi. Uz
primjenu modela koncesijskog
oblika javnog privatnog partnerstva
(u daljnjem tekstu JPP) stvarajući
ukupnu investiciju vrijednu oko 10
milijuna kuna.
Izgradnja i osnivanje Centra za
dijalizu u Gospiću pomoću konce-
sijskog modela JPP-a omogućio je
dostupnost
jednake zdravstvene
usluge svim osiguranicima u Ličko-
senjskoj županiji, koja je dosad bila
dostupna samo u velikim regiona-
lnimcentrima.
Centar za dijalizu u Gospiću ima 10
aparata, te radi u dvije smjene, a
trenutno skrbi za 28 pacijenata
Euromedic
International
kojima je provođenje dijalize
neophodno potrebno i to svaki drugi
dan. Također, bitno je naglasiti da
postoji i mogućnost pružanja usluga
tzv. turističke hemodijalize tijekom
cijele godine što je dio pacijenata već
iskoristio. Uz nepobitnu činjenicu
poboljšanja kvalitete života i
zdravstvene skrbi lokalnom stano-
vništvu, mogućnost turist ičke
dijalize neobično je bitna u smislu
razvoja regije i u turističkom smislu,
za što Lika ima veliki potencijal.
Mnogi pacijenti, ove su godine već
iskoristili tu mogućnost, te konačno
posjetili prostore Like na duže
vrijeme, što im do sada nije bilo
moguće.
Ove godine centar je zabilježio
pružene usluge turističke dijalize
pacijentima iz Austrije, Bosne i
Hercegovine, Češke, Njemačke i
Slovenije.
Posebna vrijednost centra je što uz
vrhunsku zdravstvenu skrb obo-
ljelima od bubrežne bolesti olakšava i
sam život sa hemodijalizom. Naime,
U Gospiću otvoren
Centar za hemodijalizu
Na spomen dana, 8. veljače 2008. godine zasigurno mnogi neće znati odgovoriti zašto je taj datum bitan, no ukoliko upitate
28 pacijenata sa područja Like kojima život ovisi o hemodijalizi, tada će Vam oni odgovoriti da je tog datuma započeo sa
radomprvi centar za dijalizu na području Ličko senjske županije, nakon godina čekanja.
Prostor hemodijalize
prije uređenja