Page 44 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

najveći pružatelj zdravstvenih
usluga, specijalizirana za dijagno-
stičke pretrage, usluge skrbi za
bubrežne bolesnike i usluge telera-
diologije. Tvrtka je prisutna u 17
zemalja na području cijele Europe, a
trenutno upravlja sa preko 170
medicinskin institucija u kojima se
pruža zdravstvena usluga najviše
kvalitete. Tvrtka zadržava visoke
standarde, te je izgradila kulturu koja
vrednuje iskrenost, integritet i
transparentnost u svim svojim
postupcima. Uz centar u Gospiću,
tvrtka Euromedic koja posluje u RH
od 2006. godine, ima centre za
hemodijalizu u Zagrebu (Poliklinika
Sv Duh2 ), te centar za dijagnostiku u
Spl i tu (Pol ikl inika Kalajžić) .
Nadalje, cilj tvrtke Euromedic je
primjeniti gospički model JPP-a i u
drugim dijelovima RH, te na taj način
nastaviti sa svojom misijom, a to je,
učiniti dostupnom vrhunsku zdra-
vstvenu skrb svim građanima RH
kojima je to potrebno, a ne da
vrhunska zdravstvena skrb bude
privilegij samo građanima velikih
gradova.
43
pacijenti koji se trenutno dijaliziraju
u GospićkomCentru, ranije su morali
odlaziti u udaljene centre kako bi im
se pružila usluga hemodijalize,
putovali su u čak 5 gradova (Zagreb,
Rijeka, Karlovac, Ogulin, Zadar).
Ako se uzme u obzir da se hemo-
dijaliza kod pacijenata sa bubrežnim
bolestima u pravilu provodi svaki
drugi dan i traje u prosijeku oko četiri
sata, onda je potpuno jasno što za
pacijente znači imati centar praktično
na kućnompragu.
Tvrtka Euromedic International,
koja je osnovala i izgradila Centar za
dijalizu u Gospiću, globalno je
Za Vilu piše: Krešimir Tomljenović
Brinjsko zdravstvo
u zamahu
B
Z
a oko 4100 stano-
vnika Op
-
-
-
-
-
ćine Brinje
sredstvima od 10
milijuna kuna koje je osi
guralo Ministarstvo zdravstva
ure
ćinskom trgu
koja predstavlja repreze
ntativno zdanje i koja djelom
slu
čac. Ima dvije stoma
tolo
će
prakse. Brinjaci se nadaju i
vjeruju da bi u skoro vrijeme
mogli dobiti i Hitnu pomoć.
Drugi dio zgrade je poslovno
stambeni prostor koji će
zasigurno zbog svog atra
ktivnog izgleda i polo
đena je i obnovljena
zgrada na op
ži za pružaje zdravstvenih
usluga. Dio zgrade zapravo
služi za potrebe brinjske
ambulante koja posluje u
sus t avu Doma zdravl j a
Oto
ške i dvije ordinacije op
žaja biti
mamac za poduzetne bri
njake.
Dražen Prša
http://www.vila-velebita.hr
Prostor hemodijalize
prije uređenja