Page 17 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
16
LIPI MOJI LIČANI !
U hotelu Laguna u Zagrebu, 05. prosinca 2 008. godine održana je tradicionalna noć Ličana u organizaciji Udruge
LičanaVilaVelebita iz Zagreba.
I
ako smo već duboko zašli u
proljeće, red je da se prisjetimo
našeg božićnog slavlja u hotelu
„Laguna“. Svatko tko je bio tamo zna
da je bilo vrijedno spomena, a za vas
ostale navesti ću samo par detalja koji
bi vas mogli pripremiti za nado-
lazeće, sada već tradicionalno,
okupljanje.
Sve one koji su se
0 5 . p r o s i n c a
našli u hotelu
„ L a - g u n a “ u
Z a g r e b u ,
srdačno su doče-
kali predstavnici
Udruge Ličana
„Vila Velebita“
na čelu sa pre-
dsjednikom dr.
Milanom Vrklja-
nom. Udruga već
14 godinu za
redom organizira
predbožićno sla-vlje za veliki broj
Ličana i onih koji se tako osjećaju, te
njihove drage goste.
Tijekom večeri predstavljen je novi
broj časopisa „Vila Velebita“ koji
izlazi u izdanju
U d r u g e i
obrađuje teme
vezane uz njene
a k t i v n o s t i ,
a k t u a l n e d o -
gađaje i osobe
koje svojim ra-
dom ili talentom
predstavljaju li-
čki zavičaj. Je-
dan od njih, aka-
demski s l ikar
Hrvoje Puškarić, ljepote Like pre-
dočio je uzva-nicima u svojim
pejsažima Velebita, Plitvičkih jezera,