Page 23 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

stanova, ali i prostor za društvene
sadržaje: podružnicu knjižnice
pučkog otvorenog učilišta dr. Ante
Starčevića kao i prostorije za rad
udruga.
Marta: Naravno, dokaz tomu je i
završeni projekt zamjene vanjske
rasvjete s primjenom rješenja bez
svjetlosnog zagađenja okoliša i veće
energetske učinkovitosti.
Vila: Smatrate li da bismo mogli
Lički Osik svrstati u ekološki
osviještenamjesta?
Vila: S obzirom da je ovo manje
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
22
Vila: Znamo da je Lički Osik kao i
mnogi hrvatski gradovi prošao
kalvariju rata. Koji su daljnji koraci
vezani za razvoj infrastrukture?
Vila: Možete li nam iznesti planove
koji će pridonijeti kvalitetnijem
društveno-kulturnomživotu?
Marta: U području komunalne
infrastrukture u tije-
ku su slijedeći pro-
j ek t i :
sanac i j a
ratom oštećenog ili
u n i š t e - n o g
k a n a l i z a c i j s k o g
sustava kroz progra-
m EIBll (investicija
v r i j e d n a
10.038.074,63 kn) u
čijem se završnom
proj ektu pl ani ra
izrada projektne
dokument ac i j e i
izgradnja uređaja za
pročišćavanje otpa-
dnih voda. Nakon
završetka projekta
sanac i j e kana l i -
zacijskog sustava
kreće se sa izradom
projektne dokume-
ntacije prometnog i hortikulturnog
uređenja naselja čime će se riješiti i
problemparkirališnihmjesta.
Marta: Planira se uređenje stambeno-
poslovne zgrade na Trgu žrtava
Široke Kule, kojom se osigurava 30
Za Vilu pišu: Ana-Maria Devčić
i Lucija Tomljenović
naselje interesantan je veliki broj
najmlađih stanovnika. Postoje li neki
planovi
kojima bi se i njima
poboljšali uvjeti školovanja i
odrastanja?
Vila: Za kraj, recite nam kako je
živjeti na LičkomOsiku?
Marta: Uvijek se misli i na najmlađe,
pa tako oni najmlađi dobiti će novu
kuhinju u Dječjem vrtiću koja će biti
usklađena sa HACCP sustavom. U
Osnovnoj školi „Dr. Franjo Tuđman“
obavlja se dvosmjenski rad, te se
planira gradnja i opremanje jednog
krila škole čime bi škola dobila
potreban broj kabineta i učionica,
dok će školsko igralište dobiti novu
dimenziju odnosno izgraditi će se
polivalentno igralište za rukomet,
nogomet, odbojku i košarku.
Marta: Kao i u mnogim malim
sredinama, Lički Osik i pored nekih
nedostataka ima velike prednosti što
privlači naročito mlade ljude koji
upravo ovdje prepoznaju šansu za
kvalitetan život. Nadam se da će mo
sve te male nedostatke uspjeti
ispraviti i da će u skoro vrijeme Lički
Osik postati pravi „mladi gradić“.
Osnovna škola dr. Franjo Tuđman
Dječji vrtić