Page 31 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
30
Najveći zločin Jugoslavenskog komunističkog režima
PRIKRIVENA GROBIŠTA
Piše: prof.dr.sc. Josip Jurčević
Povijesne okolnosti
U
završnom razdoblju Drugog
svjetskog rata (od jeseni
1944. g.) i naročito nakon
završetka rata jugoslavenski komu-
nistički režim je započeo provoditi
sustavnu i masovnu represiju nad
osobama koje su s komunističkog
motrišta označene «narodnim nepri-
jateljima i ratnim zločincima». U
«narodne nepr i jatel je i ratne
zločince» komunistički režim nije
ubrajao samo osobe koje su u ratu bile
vojni, politički ili činovnički pripa-
dnici različitih struktura koje su bile
suprotstavljene komunizmu i parti-
zanskom pokretu, nego i golem broj
osoba (tzv. običnih građana) koje su
prema različitim kriterijima (svjeto-
nazor, imovno stanje, politički
stavovi, religioznost itd.) bile nepo-
željne komunističkomporetku.
Struktura vlasti koju je stvarala
Komunistička partija Jugoslavije
(KPJ) i u ranijem ratnom razdoblju je
vršila sve vrste zločina i nasilja nad
vojnim i političkim protivnicima te
nad nepoželjnim građanima, no tek u
završnom ratnom razdoblju započela
j e s u s t a vn a i
masovna repre-
sija, jer je tada
KPJ dovršavala
r evo l uc i ona rn i
proces konačnog
preuzimanja vla-
sti, a niz među-
narodnih i domi-
cilnih okolnosti
i š ao u p r i l og
komunist ičkom
režimu.
J ugo s l aven s ka
k omu n i s t i č k a
struktura se i prije
toga t eme l j i to
p r i p r emi l a z a
konačno preuzi-
manje vlasti provođenjem sustavne
represije. Sva tijela «nove» vlasti su
tijekom rata sudjelovala u priku-
pl janju detal jnih podataka o
«narodnim neprijateljima i ratnim
zločincima» te u stvaranju krajnje
ideologiziranog ozračja za «konačni
obračun s ratnim zločincima i
narodnim neprijateljima». Sredinom
s v i bn j a 1944 . , o s novano j e
Odjeljenje zaštite naroda (OZN-a),