Page 32 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
31
kao potpuno nova obavještajno-
kontraobavještajna služba, iako je
komunističko-partizanska struktura i
prije toga imala veoma razvijen
obavještajni sustav. Sredinom
kolovoza 1944. osnovane su nove
postrojbe za posebne namjene, tj.
Korpus narodne obrane Jugoslavije
(KNOJ) u koji je ušlo čak 12 0.000
vojnika. I u OZN-u i u KNOJ
uključene su osobe koje su u
dotadašnjem ratu pokazale «bezgra-
ničnu vjernost i odanost partiji».
Osnovna zadaća OZN-e i KNOJ-a
bila je u organiziranju i provođenju
sustavnog obračuna s «narodnim
neprijateljima i ratnim zločincima»,
te u svakovrsnoj zaštiti komu-
nističkog režima. Stoga su OZN-a i
KNOJ, krajem rata i u poraću,
djelovale praktično bez ikakvih
ograničenja. U sustavni obračun s
«narodnim neprijateljima i ratnim
zločincima» uključila su se i ostala
tijela nove vlasti: od vojske, milicije i
različitih specijalnih sudova, do
osnovnih i najviših tijela državne i
partijske vlasti. Vlast je – tiskanim
pozivima i oglasima te na narodnim
zborovima – čak upućivala i poziv
«svimgrađanima i građankama grada
i sela, da se nemilosrdno progone
zločinci-narodni nepri jatel j i i
izdajice».
Potrebno je naglasiti, kako su se
komunistički svjetonazor i politička
doktrina, temeljili na krajnjoj
isključivosti, koja je davala legiti-
mitet primjeni neograničenog revo-
lucionarnog nasilja pri promjeni
društvenih i političkih odnosa.
Odnosno, ideologija komunizma je
smatrala kako se društveni odnosi
zbiljski ne mogu mijenjati bez
neograničeno nasilne revolucije, a
«tekovine» komunističke revolucije
se ne mogu očuvati bez «diktature
proletarijata» koja je – prema Lenjinu
– određena kao «najžešći i najnemi-
losrdniji rat nove klase protiv
moćnijeg neprijatelja».
Tek uvažavanjem naznačenih
činjenica, moguće je razumijevati
sustavnost i razmjere represije koju je
Masovna pogubljenja bez suda i
evidencije
krajem rata i u poraću provodio
jugoslavenski komunistički poredak.
Represija je u svakom pogledu bila
praktično sveobuhvatna i neo-
graničena. Obračunavalo se s
komunizmu nepoželjnim ljudima,
institucijama, svjetonazorima, vre-
dnotama i simbolima. A komunizmu
je doslovno bilo nepoželjno sve što se
na bilo koji način razlikovalo od
komunizma.
Najteži oblik represije koju je
jugoslavenski komunistički režim
provodio krajem rata i u poraću
zasigurno su bila sustavna masovna
pogubljenja (likvidacije) bez vođenja
ikakvih sudskih procesa, a veoma
često i bez ikakve skupne ili
pojedinačne evidencije. Masovna
pogubljenja bez suđenja bila su
glavno represivno sredstvo s kojim je
Komunistička partija Jugoslavije,
krajem rata i u poraću dovršavala
proces preuzimanja i učvršćivanja
svoje vlasti.
Zbog niza povijesnih okolnosti, od
naj težeg obl ika komunist ičke
represije posebno teško su stradali
Hrvati . Jedna od nepovoljnih
okolnosti po Hrvate bilo je nepri-
premljeno i kaotično povlačenje -
približno pola milijuna hrvatskih
civila i približno 2 00.000 hrvatskih
vojnika – u smjeru sjeverozapada.
Većinu Hrvata koji su sudjelovali u
povlačenju zarobila je jugoslavenska
vojska na području Slovenije, a
približno polovicumanjeg dijela koji
je uspio prijeći austrijsku granicu
( p r i b l i ž n o p e t i n a Hr v a t a u