Page 10 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
8
K a l e n d a r i H R V A T S K I H
MUČENIKA za 2010.
Ovogod i šn j i ka l enda r Crkve
hrvatskih mučenika posvećen je
po r uka h r va t sk i h muč en i ka .
ProjektomCrkve hrvatskihmučenika
na Udbini žel imo današnjem
naraštaju učiniti vidljivima i prepo-
znatljivima poruke kršćanskog i
nacionalnog blaga naše prošlosti.
Svako vrijeme formuliralo je u
svojim ostvarenjima određene
poruke. Tako su učinila i hrvatska
kršćanska stoljeća. Neke od tih
poruka želimo posebno istaknuti i
uprisutniti u oblicima i izražajnim
formulacijama Crkve hrvatskih
mučenika. Ne znamo, dakako, niti
možemo staviti pred lice nacije sve
bogatstvo naše hrvatske i kršćanske
prošlosti samo u jednoj građevini. No
želimo da Crkva hrvatskih mučenika
kao cjelina i po pojedinima svojim
dijelovima bude što vjerniji izraz te
poruke koja nas vezuje s našom
prošlošću i obvezuje nas u našoj
sadašnjosti radi bolje budućnosti
idućih naraštaja. U Crkva hrvatskih
mučenika se ta poruka naše hrvatske i
kršćanske prošlosti sagledava u
vrijednosti pojedinačnog i skupnog
žrtvovanja za dobro svojih bližnjih i
svoga naroda, u smislu poziva pape
Ivana Pavla II., koji je na pragu novog
stoljeća i tisućljeća pozvao sve
narode neka popišu svoje mučenike
da imoni budu životni uzori.
Cijena 12-listnog kalendara je 10
kuna. Naručuje se kod Biskupskog
ordinarijata u Gospiću, Senjskih
žrtava 36.
Za Vilu piše: fra Draženko Tomić
U
župnoj dvorani u Slunju
27. studenog je slunjski
Crveni križ na čelu s
ranateljicom Mirjanom Puškarić
i ove godine upriličio likovnu
kolonija u kojoj su sudjelovali
đaci iz slunjske, rakovičke i
cetingradske osnovne škole, te
predstavnici slunjske srednje
škole. U župskoj dvorani od 9 sati
okupili su se đaci koji imaju
sklonos t prema l ikovnom
izražavanju. Pod budnim okom
nastavnika likovnog odgoja te
likovnjaka iz Karlovca Boška i
gđe Lovrić mladi su pokazali
zavidnu sposobnost kreativnog
izražavanja u raznim slikarskim
tehnikama. U prostranoj dvorani
vladala je radna atmosfera i
promatrač je osjetio radost kad
vidi kreativnost mladih. Među
nima se kriju zasigurno likovni
talenti. Ova će ih kolonija
ohrabriti na putu likovnog
izražavanja.
Likovna kolonija
u Slunju
VI LA
E
L
E
B
I
T
A