Page 41 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
39
otplate postojećih vanjskih dugova i
održanja mikroekonomske konku-
rentnosti na svjetskom tržištu.
Osobito ako bi Europa tretirala
cjelinu dugova zemlje, privatnoga i
javnoga sektora, kao jedinstvenu
nacionalnu obvezu. Ta varijanta ne bi
garantirala povećanje privrednih
aktivnosti i zaposlenosti u primje-
renom roku. Ako bi se, pak, cjelina
vanjskih obveza dezagregirala na
javni dug i posebno na dug
privatnoga sektora na način da se za
privatne plasmane banaka i drugih
privrednih aktera traži rješenje u tom
sektoru, izlaz iz ''zamke'' bio bi
olakšan, ali svejedno uz dosta
izglednu recesijsku krizu, ali i daljnji
rast vanjskoga duga. Nastajanje nove
ili produljenje postojeće recesije,
moglo bi se ipak prevladavati
politikom lokalne države skupno s
europskim institucijama i bankama,
koje bi utvrdile stanovitu zajedničku
antirecesijsku politiku, t.j. i politiku
pune zaposlenosti nacionalnih
resursa i radne snage.
Ako se ne bi ostvarila povoljnija
verzija prvoga puta preostaje domi-
2)
nantno keynesianska verzija, t. j. put
karakterističan za model nacionalne
ekonomije sa uspostavom i kori-
štenjem punoga ekonomskoga
suvereniteta: to bi značilo precizan
reprogram otplata vanjskoga duga,
programirana stopa rasta bruto
domaćega proizvoda (BDP) i
zaposlenosti, programiranje štednje
te rast potrošnje u današnjim
okolnostima znatno ispod rasta BDP.
Taj bi program ličio na predlagane
programe osamdesetih godina, od
kojih su neki bili uspješni. On bi
uključivao regulaciju kretanja
stranoga kapitala u zemlju i iz zemlje,
autonoman tečajni režim s napu-
štanjem režima fiksnoga tečaja,
resuverenizaciju monetarnoga i
fiskalnoga sustava sa ukidanjem
deviznih klauzula, što bi omogućilo
ekspanzivnu monetarnu i fiskalnu
politiku sa odgovarajućom politikom
depreciacije nacionalne valute.
Zatim, to bi uključilo absolutnu
odgovornost za platnu bilancu zemlje
i ciljanu stabilnost cijena i realnih
kamatnih stopa.
Ocrtani modeli već danas jedva da su
predmet ' ' slobodnoga izbora ' '
hrvatskih vlasti! No, oni se moraju
alternativno razraditi i valorizirati sa
gledišta društvenih troškova s ciljem
očuvanja i rasta standarda u zadanim
okolnostima. Izbor modela ili
utvrđivanje njihove stanovite kombi-
nacije odredit će okolnosti na koje
Hrvatska danas samo donekle može
utjecati. To je posljedica dugo-
trajnoga procesa pretjerane desu-
verenizacije hrvatskoga ekono-
mskoga prostora i modela ekono-
mske politike u cjelini. No, Hrvatska i
u tim okolnostima mora znati
izgraditi i odabrati poželjan model i
biti osposobljena za njega se izboriti.
To će pak ovisiti o kompetentnosti i
pripremljenosti naših državnih,
posebno monetarnih i fiskalnih
vlasti! Valja naglasiti, da eventualnim
ulaskom u Europsku uniju naznačeni
problemi i potrebne politike neće po
sebi nestati.
Za Vilu piše: dr.sc. Stjepan Zdunić
Humanost na djelu
Otočki «Rajderi» oboljelom Karlu darovali 7.000 kn
P
etnaestogodišnjem Karlu
Buriću koji od pete godine
boluje od distrofije mišića,
članovi Moto kluba „Otočac“
darovali su ček od sedam tisuća
kuna kao pomoć u daljnjemživotu.
Karlu je tajnik kluba Nikola Oršanić-
Mika darovao kapu i majicu moto
kluba Otočac dok je predsjednik
kluba Emil Kotvica iskazao
spremnost i na daljnju pomoć, jer
je Karlo postao punopravan član
njihovog kluba. Ovo je tek jedna u
nizu huma-nitarnih akvcija koje
provode članovi moto kluba
Otočac.
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE