Page 55 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
53
Karlobag je nekada obi lovao
mnoštvom događanja, ali zadnjih
godina sve je pomalo stalo. Sada
ponovno okupljamo KUD, te smo
krenuli u restauraciju instrumenata.
U pregovorima smo oko izrade
karlobaške narodne nošnje, koja u
ovoj Općini ne postoji od 18. st. Uz
KUD i narodne nošnje također idu i
tradicionalni plesovi ovog kraja.
Naravno, najbitnije je uključiti što
višemladih jer na njima sve ostaje.
Ovim predstavljanjem Općine na
manifestaciji plodom je urodilo
upravo zajedništvo: mudrost starijih i
vol j a ml ađih . Sa sposobnim
suradnicima rezultati nikada ne
izostaju.
Smatram da se mladima svakako
treba pružiti prilika da pokažu koliko
su sposobni. Svojim radom on
opravdava dano mu povjerenje, te
ste s pravom rekli da je moja desna
ruka. Ovom mjestu nedvojbeno
nedostaje mladih ljudi. Boris je pravi
primjer da mladi ne moraju napuštati
ovu Općinu, te se nadamo da će mo
zaustaviti negativnu tendenciju
iseljavanjamladih u veće gradove.
Životnim poduzetničkim iskustvom
gosp. Tomljenovića i mladošću i
ambicioznošću njegovog zamjenika
Borisa Smojvera stvorene su
potrebne predispozicije za kvalitetan
razvoj
ove općine.
Na nama
građanima ostaje samo poželjeti im
mnogo uspjeha u radu i mnoštvo
realiziranih projekata.
Vila: Ove godine Općina Karlobag
nastupila je i na „Jeseni u Lici“.
Kako ste zadovoljni rezultatima?
Vila: Vaša desna ruka je zamjenik
Boris Smojver. Ukratko nam ga
predstavite.
Za Vilu piše: Ana-Maria Devčić
U
gospi u je 2. listopada u
prepunoj dvorani Kultu
rno-informativnog centra
održana tribina o temi
Umjetna oplodnja - razlozi za
obranu i osporavanje novoga
zakona, na kojoj je nastupio
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinovi . Nazo ne,
me u kojima su bili i visoki
predstavnici vjerskog, kulturnog i
politi kog života Grada Gospi a i
Li ko-senjske županije, kao i
mnogi ugledni lanovi medicinskih
i pedagoških ustanova i djelatnici
policije ter veliki broj mladih,
najprije je u ime organizatora, župe
Navještenja BDM i Grada Gospi a.
pozdravio voditelj tribine don
An elko Ka unko, a potom je
svima pozdravnu rije uputio
gradona elnik Milan Koli . Nakon
što je vl . Ka unko u inio kratak
uvod u temu, mr. Milinovi je uz
video-prezentaciju izložio glavne
razloge za donošenje Zakona o
medicinskoj oplodnj i ter je
objasnio izvore njegova ospo
ravanja. Sve prednosti toga novog
Zakona, kakav je izglasovan u
hrvatskom Saboru, ministar je
usporedio s takvim zakonom u
drugim europskim zemljama ter je
svoje argumente potkri jepio
primjerima iz svijeta.U diskusiji
koja je slijedila nakon ministrova
izlaganja, a koju je moderirala
ministrova tajnica Zora Lažeta,
došli su do izražaji svi vidovi
fenomena tzv. humane repro
dukcije: moralno-eti ki, pravni,
ć
ć
č
č
ć
č
č
ć
ć
č
č
ć
č ć
č
ć
č
-
-
-
đ
đ
filozofski, osobni itd., kao i stav
Katoli ke crkve o umjetnoj
oplodnji. Ministar Milinovi
odgovarao je pitanja zaintere
siranih slušatel ja i dodatno
p o j a s n i o p o j e d i n e
nedoumice.Planirani niz
od deve t r edov i t i h
mjese nih tribina pod
nazivom "Mladi petak"
odvijat e se tijekom
školske i akademske
godine svakog prvog
p e t k a u m j e s e c u .
Tribina, pokrenuta o 10.
obl jetnici uspostave
G o s p i k o - s e n j s k e
biskupije, namijenjena
je u prvom redu mladima
- studentima i (starijim) srednjo
školcima, ali je otvorena i svim
ostalim gra anima. Glavna svrha i
osnovni cilj te aktivnosti je
duhovna i intelektualna izgradnja
ml adež i , u smi s l u dopune
obrazovnom procesu koji provodi
škola i pomo odgojnom naporu
koj i ulaže obi tel j . U duhu
vrednovanja hrvatske vjerni ke i
kulturne baštine, tribine bi trebale
dati poticaj široj duhovnoj obnovi i
moralnoj preobrazbi našega
društva, kako bi bilo spremno
obogatiti i budu e europsko
zajedništvo. A mladima bi ta
akt ivnost trebala doprini jet i
izgradnji u zdrave i zrele osobnosti
koje e sutra mo i preuzeti
odgovorne javne dužnosti i poslove
od važnosti za Grad Gospi i Liku,
kao i za cijeli narod i državu.
č
ć
č
ć
ć
ć
č
ć
ć
ć
ć
-
-
-
đ
Tribina o umjetnoj oplodnji
Gospić, 02.listopada 2009.
Don. Anđelko Kaćunko
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE