Page 9 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
7
se iz toga moglo poštovati sve druge.
Tko ne zna u svojoj kući, u svojoj
domovini, srediti pojmove svojega,
neće znati pravilno postupati ni
prema drugima, poručio je, i dodao
kako će svoje mjesto u Crkvi
hrvatskih mučenika imati svi oni koji
su, kako je rekao, sluge svoje vlastite
savjesti i ne okreću se kako im drugi
diktiraju. Ovdje u Udbini svoje će
mjesto imati i svi vjernici hrvatskog
naroda koji jesu i žele biti svoji, a
p r i t om s e t r u d e ž i v j e t i u
razumijevanju s drugim ljudima i
nacionalnostima, drukčijim vjerama i
nac iona lnim opredj e l j enj ima ,
istaknuo je mons. Štambuk. Potom se
kritički osvrnuo na zahtjeve za
uklanjanjemkriža iz javnosti, a što se,
kako je rekao, objašnjava potrebom
za tolerancijom. Ali tolerancija je
uvažavanje i prihvaćanje drugoga s
njegovim osobitostima, a nije
izbjegavanje svojega da bih se
drugome svidio. To nije tolerancija,
t o j e s amo u b o j s t v o s v o j e g
dostojanstva, rekao je propovjednik.
Spominjući pak skore predsjedničke
izbore, biskup Štambuk upitao se: Ne
bi li bilo normalno i poželjno da
budući preds jednik katol ičke
Hrvatske bude katolik, ne samo po
listu, nego i po svjedočenju života?
Kamen za izgradnju Crkve hrvatskih
mučenika blagoslovio je papa Ivan
Pavao II. za trećeg posjeta Hrvatskoj,
a crkva se gradi uz pomoć darova
pojedinaca i skupina iz domovine i
inozemstva. Dosad je prikupljeno 37
milijuna kuna, odnosno oko tri
četvrtine potrebnog iznosa, a kraj
gradnje i posveta crkve očekuju se u
proljeće sljedeće godine.
HRVATSKAVJERNOST, br. 5.
Iz tiska je početkom rujna izišao novi
broj glas i la Crkve hrvat skih
mučenika na Udbini – Hrvatska
vjernost. Ovaj, peti po redu broja,
uredio je prof. dr. Ante Bežen, a tisak
(OG-grafika, Ogulin) naklade od 10
tisuća primjeraka u potpunosti je
podmirila mesna industrija Agro-
Rijeka u vlasništvu Bože Strike. Kao
i do sada darovatelji dobivaju svoj
besplatni primjerak na kućnu adresu,
a ostali časopis mogu naručiti u
Ordinarijatu u Gospiću po cijeni od
10 kn.
Četrdeset stranica novog broja
Hrvatske vjernosti odiše porukom:
„Crkva na Udbini je pod krovom!“
Stavljanje kuće pod krov najava je
skorog završetka gradnje, a ova crkva
se već šest godina stvara s posebnim
nadahnućem, graditeljskim mukama
i nadom za vrijeme što dolazi. Uz
stalne rubrike (pregled događaja
vezanih uz CHM od prošlogodišnje
proslave na Udbini do zaključivanja
o v o g i z d a n j a , p o p i s n o v i h
darovatelja, pisama čitatelja), ovaj
broj donosi i dodatna objašnjenja
biskupa mons. dr. Mile Bogovića o
implikacijama promjene projekta, u
međuvremenu objavljenom na web-
portalu Križ života.
Nakon što se Gospićko-
s e n j s k a b i s k u p i j a
odlučila za novi projekt
koji je financijski realan i
usklađen s temeljnom
porukom u ovom se broju
d o n o s i d e t a l j n o
t u m a č e n j e n o v o g
projekta, te prvi put u
javnosti i simulacija
izgleda unutrašnjosti
crkve. U svom osvrtu na
izgradnju CHM novi
udbinski načelnik Ivan
Pešut uz ostalo kaže:
„CHM v i d imo k a o
s r e d i š t e n e s a m o
duhovnog i vjerničkog
okupljanja nego i središte
okupljanja dobrih ideja i
p l a n o v a z a r a z v o j
c i j e l o g a m j e s t a i
okolice.“
Prilog Dvanaest poruka
hrvatskih mučenika donosi sažete
duhovne poruke kojima će crkva
trajno zračiti kad jednom bude
završena i predana vjernicima. Te će
s e po r uke s l j ede ć i h god i na
obogaćivati i širiti jer nisu samo
vjerske, nego općenarodne i
općekulturne. Slijedi prilog o
inicijativi vezanoj uz Krbavski križ.
Naime, taj križ Gradišćanski su
Hrvati predložili za simbol svoje
povezanosti sa starom domovinom, a
biskup Bogović ga predlaže kao
simbol cijele iseljene Hrvatske. U
člancima prof. Ante Bežena i Majde
Rijavec govori se o obrazovno-
psihološkim aspektima tema žrtve i
zahvalnosti. Ti su članci predavanja
p r osv j e t n im d j e l a t n i c ima na
savjetovanju u Plitvicama 21. – 23. 4.
2008., a upozoravaju na važnost
upoznavanj a na j š i r ih s loj eva
s tanovni š tva , osobi to mladih
naraštaja, sa smislom i porukama
Crkve. Donose se i osvrti na uspjele
akcije za promociju Crkve hrvatskih
mučenika: Tenisači Marin Čilić i
Mario Ančić za CHM (Ogulin, 1. 3.
2009.), Uskrsni koncert u Ciboni (17.
4. 2009.), Dobrotvorni koncert za
CHM u Hildenu (7.11. 2008.) i film
„Lika“ od Jakova Sedlara. (D. T.)
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
Spomen kamenje