Page 16 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

D
ana 26. siječnja
2011. predstavljena
j e knj iga doku-
mentarne građe o svećeniku-
mučeniku vlč. Ivanu Buriku.
Predstavljanje je bilo u
dvorani Nadbiskupske klasi-
čne gimnazije u Zagrebu u
okviru Svećeničkoga tjedna,
a predstavljači su bili: msgr.
biskup gospićko-senjski dr.
Mile Bogović, akademik
Stjepan Damjanović, dr.Ante
Nazor, književnica i urednica
knjige Nevenka Nekić i
nakladnik Antun Ivanković,
predsjednik Udruge dr. Ante
Starčević-Tovarnik».
Pred mnoštvom slušatelja
predstavljači su iznijeli ne
samo svoje dojmove o knjizi,
nego i vlastite spoznaje o vlč.
Ivanu Buriku koji kao muče-
nik zaslužuje da se pridruži
blaženicima, a posebno je
msgr. Mile Bogović naglasio
tu dimenziju, kao i razliku
između ove dokumentarne
knjige i romana o Buriku.
One nadopunjuju jedna dru-
gu i čine cjelinu, a vrijednost
im je i u tome što sadržajem
dopiru do Drugoga svje-
tskoga rata te predstavljaju
svojevrsni kompendij dokaza
o mučeništvu jednoga cije-
loga naroda.
Akademik Damjanović osvr-
nuo se posebnim emocijama
na razdoblje osobnoga prija-
teljstva s pokojnim Burikom,
istakavši njegovu ulogu
unutar kruga mladih ljudi u
ondašnjoj Strizivojni, kao i
ulogu znamenitoga sveće-
nikaMitra Dragitunca.
Zanimljiv i znanstveno vrije-
dan prinos dao je u svom
nastupu dr. Ante Nazor
predočivši nove dokumente o
nevinosti optuženih brani-
telja Vukovara, posebno
Tihomira Purde. Knjiga koju
predstavljamo ulazi u važnu
dokumentacijsku građu za
naš Dokumentacijski centar,
rekao je, i time je snažan
doprinos i našem radu.
Nevenka Nekić govorila je o
sadašnjem trenutku u kojem
se nalaze hrvatski branitelji i
narod, sjećajući se zanosa iz
godina rata i priznanja
Republike Hrvatske. Odnos
Europe prema Hrvatskoj i
razlikovanje dviju političkih
opcija
bile su izražene i u ratu, a ona
na čelu s papom Ivanom
Pavlom II. odigrala je znača-
jnu ulogu kod priznanja
Hrvatske. Stoga se nadamo
da će i naše nastojanje da se
Ivan Burik uzdigne na čast
oltara, biti pomognuto od iste
Europe.
Antun Ivanković predstavio
je rad Udruge i dosadašnja
vr i j edna os t va r en j a -od
knjiga, filmova, manife-
stacija, znanstvenoga skupa i
planova za budućnost u kojoj
je jedan od ciljeva podići
Spomen-sobu vlč. Ivana
Burika. Time bi Tovarnik
postao značajno mjesto u
kulturnom (Matošev centar) i
vjerskom smislu.
Predstavljanje knjige dokumenata o Buriku
»Svjedoci života i smrti Ivana Burika«
Tovarnik 2011.
Za Udrugu
dr. Ante Starčević – Tovarnik
Nevenka Nekić, književnica
Antun Ivanković, predsjednik
2
Vila Velebita / Br. 19 (111) - Travanj, 2011.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
14