Page 27 - Vila Velebita br 19

Basic HTML Version

http://vila-velebita.hr
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
25
Prijevoj
STARA VRATA
Baške Oštarije
L
ako je za pretpostaviti da
su prvi ujedno i najstariji
putovi preko Velebita
vodili upravo preko Oštarijske
visoravni koja je oblikovana na
dodiru dviju orografskih cjelina i
de facto razdvaja srednji od
južnog djela Velebita. Povoljna
konfiguracija tla omogućavala je
ilirskim plemenima koja su na
ovim prostorima obitavala pred
više od tri tisuće godine lakši
prelazak na drugu stranu planine.
Ova razmeđa ujedno je prostor
najnižeg i najužeg djela Velebita.
Od Ličkog polja do morske obale
zračna udaljenost je svega desetak
kilometara. Brušanska duliba koja
se prostire do pod samu Konje-
vaču i Veliki Sadikovac tvori struk
Velebita baš na njegovu sredi-
šnjemdjelu i polazište je za putove
i prometnice prema Oštarijama od
prapovijesti do danas. Ugaženim
velebitskim stazama ilirskog
plemena Japoda koji su živjeli na
širokompodručju Like putovali su
i rimski osvajači u kasnijoj
antičkoj dobi. Već u prvom
stoljeću nakon osvajanja istočne
obale Jadrana počeli su graditi
naselja i kolne putove prema
zaleđu Velebita. Tako je Karlobag
postao važno trgovačko i prome-
tno središte koje je cestom bilo
povezano sa zaleđem. Ostatke
jedne takve rimske ceste preko
Velebita koja je nekadašnji
Vegium preko Starih vrata na
Oštarijama spajala s Likom otkrio
je 2002. god. Vlado Prpić, autor
ovog članka. To je prva čvrsto
građena prometnica za kolni
promet preko ove planine.
Kolotrazi u živim stijenama,
nekropole, gradine, keramika,
uklesani napisi i različita zdanja,
materijalni su dokazi koji govore o
Vlado Prpić - Prpa
Stara vrata sa urušenim burobranskim zidom
Stara vrata i Kubus danas
Stara vrata.
U pozadini Oštarijska visoravan