Page 13 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
GANGA-OJKAVICA-RERA-PJEV
PSIHOTERAPIJSKI UČINCI SIMPLIFICIRANIH IZRIČAJA
Simplificirano
anga je pjevanje na dah,
G
dakle cijela poruka, stav,
mišljenje, emocije itd. treba
izreći u jednom dahu. Najčešće u
jednom stihu (rijeđe dvostihu) -
desetercu. Naspram današnjeg - puno
pričati, a u biti ništa ne reći, svijet
gange, je upravo suprotan: u malo
riječi puno toga reći. Paralela je kad
kažu kod naših starih: bio je škrt na
riječima, to znači u malo riječi
izrekao je konkretno svojumisao, ili s
malo riječi izrekao bi pametnumisao.
Transcendentalno
Zvučna slika gange je identična
kul turno-sociološkoj dinamici
vremena u zadanoj prostornoj
zajednici, ganga predstavlja potisnuti
krik dehumaniziranog pristupa
prema toj kul turno-pros torno-
etničkoj zajednici, koji je bio ciljano
determini ran u ekonomskim i
ideološkim komponentama (pote-
ncirana bijeda) onda i sada. Ganga se
ne prilagođava zahtijevima vreme-
na, načini izvedbe i tehnika pjevanja
ne zahtijevaju nikakve prilagodbe
epohi i estetskim normama, posebice
ne prihvaća tezu da glazba mora biti
lijepa, slušna na prvu, ritmična i
površna u kozumaciji (popularna).
Gangam s t a j l , buda l as to i ne
razumljivo, ali oko dvije miljard
ljudi je ćornulo na uradak.
Njen čvrsti karakter izričaja, aritmi-
čnost,svjesno u prvi plan baca ono
neizrecivo, a je li to u harmoniji ili
disharmoniji je potpuno nebitno, nju
svatko može izvodit slično kao i
govoriti, čime potvrđuje svoju demo-
kratičnost i toleranciju prema formi i
sadržaju teme koja se obrađuje, ne
dajući samoj temi veći smisao nego
što joj pripada. Ganga je pjev,ili iskaz
koji nadilazi običan obavijesni čin u
komunikativnom kanalu gdje se
povišenim, višeglasnim, namjerno
teško razumljivim tonovima, u
priprostoj harmoniji želi izreći i
pojačati smisao onoga što vas tišti, ili
veseli čime se postiže autohtono
samorazumijevanje cjeline koju
ganga otkriva, ili skriva. Poruke koje
su održavale i pojačavale unutrašnju
duhovnu čistoću te stvarale logičnu
jasnoću svoje vlastite pozicije u
odnosu na realnost vremena i
društvenosti bile se jasne i razumlji-
ve, opscene jezične slike, ili kritizira-
nje nositelja društvene vlasti (dikta-
ture) bile su skrivene i ne razumljive,
a time zatvorene u krugu istomi-
šljenika, te u sebi nose arahične
oblike samopomoći u bezizlaznim
političkim, socijalnim, gospoda-
rskim prilikama.Drugim riječima,
ganga, ojkavica, rera za razliku od
običnog govora,ili deranja kako
većini slušača izgleda pojačava i
produbljuje govorni izraz, posjeduje
ritam, skrivenu poruku, jezgrovitost,
traži fokusiranost slušača i predzna-
nje teme koju gangaši obrađuju,
melodija i harmonija također je
prisutna, što znači da su stvoreni
momenti glazbenoga izričaja u kojem
se može postići ushit, mir, sponta-
nost, misao, a sve to ima veliku moć
nad ljudskim duhom i tijelom, čineći
ga boljim.
Ganga inhibira bilo kakvu komuni-
kaciju s tjelesnim, s ritmom ili
pokretom, ona produbljuje i opre-
dmećuje duh u ironiji, dovodeći
glazbeni izražaj do apstrakcije,
odnosno do humora, kako bi se
preskoči la , izigrala, posrami la
nametnuta teška egzistencijalna
stvarnost trenutka, ona je intelektu-
alna parodija na površni, te blješta-
vilom obasjani svijet šunda,ili kič
stvarnosti. Svu napetost koju stvara
svijet u kojem živimo tiho i submi-
sivno razbija se u suvislom deranju
šaljući poruke koje treba znati i htjeti
razumijeti, u skladu s prirodom kao
što je i ptičji pjev, kojeg čujemo,ali ne
razumijemo, čista priroda u formi
uma neke ptice u traženju partnera-
ice.Njena teška slušljivost, nerazu-
mljivost u zagušljivosti dvoglasnog,
ili višeglasnog pjevanja, gdje se
međusobno skriva bitno od nebi-
tnoga, ili naglašava obrnuto noseći u
zvučnosti polifoniju, bez ritma,
slušnosti, zahtijeva od slušača i
interpreta istu mentalnu povezanost,
kulturološku zatečenost na nekom
vremenskom i prostornom entitetu.
Prepoznavajući moć,ili nemoć stvara
se interakcija izvođača i slušača, jer
opisuje njihov identični položaj u
nepravdi, nemoći ili ushitu, stvara se
sinergija koja čini neraskidivi oblik
samopomoć i j ednom ent i t e tu,
usmjeravajući ga ka dobru. Van tog
koncepta ne uspostavlja se komuni-
kativni kanal onog izrečenog i
slušanaog, zbog toga je ganga većini
nerazumljiva, kao i tako zvana
ozbiljna glazba. Ljudi koji slušaju
gangu, ojkavicu, reru, glazbu, ozbi-
ljno sjede, nepomično, bude svoj
duh, kretanje tijela zamijenio je
pokret duha. Tako slušajući Mozarta
ne moramo nužno đuskati, već
slušanje zahtijeva od nas dubinsko
razumijevanje glazbe i kad melodija
uhvati svoju tišinu izvođenja, isto
kao i kod primitivne gange, zvučne
slike koje smo čuli, a teško razumjeli,
bude se nanovo, negdje u nama i s
nama u realnim situacijama, te nam
pomažu dati odgovor što smo, što
Foto izvor: www.ganga.hr
11