Page 14 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
možemo znati ,čemu se trebamo
nadati, i tko smo zapravomi, ili ja.
Razina tjelesnog opuštanja kojeg
glazba intuitivno pokreće u nekom
ritmu, u gangi kao i u psihoterapiji
prebačena je u jedno više meta-
fizičko-duhovno područje. Fizičko
–ritmičko gibanje izazvano melodi-
jskim tijekom,ponukano zakoni-
tostima četiri-pet tonova, je duboko
osjetilno, intuitivno, ne manje vrije-
dno , dapače vr l o pos r edno u
komunikaciji, ali i agresivno, i u
svojoj biti prolazno. Dok ganga
zahtijeva fizičku napetost slušnog
aparata, kako bi se razumjeli duhovni
putevi i poruke ne jasnoga i teško
me l od i čnoga i skaza u svo j o j
etnografskoj glazbenoj mat r i -
ci.Ganga prikazuje simplicifirane
emocije bijesa, gnjeva, revolta,
ironije, cinizma, a s druge strane
vrlinu, vedrinu, smionost života u
svoj njegovoj jednostavnosti nagla-
šavajući, jezgrovit stih, uz jednoličnu
i naglašenu zvučnost cjelokupnog
aranžmana pjesme.Ganga pojedno-
stavljeno rečeno nosi u sebi obrise
modificiranih psihoterapijskih grupa
, s ciljem da korigira kulturne i
socijalne potrebe u prostorima
samosvijesnosti svojih mogućnosti i
ograni čenj a kako bi ž ivj e l i u
ravnoteži sa sobom i devijacijama
koje im donosi neizvjesno sutra,
čuvajući tako goli opstanak. Taj goli
opstanak gangaša iskazan u pijevu
dvojice,ili više individualaca pre-
dstavlja običajnost općenitosti,tj.
zajednice, u kojoj se zajedništvo
postiže u zboru, pijevu gdje sad jezik
ima opojnu moć mimezisa, proizvo-
deći nove svjetove,stvarajuć iiluzije
koje razblažuju, umiruju, teško
prihvatljivu realnost i tragičnost u
koje je individua uronjena. Time se
postiže da gledatelji i slušatelji nekog
glazbenoga djela u ovom slu-
čaju,gange, u sadržaju koji mu se
predstavlja, prepoznaje bitnost i
razrješenje čvora koji mu se nudi u
pijevu, te u njemu vidi samoga sebe,
lišavajući se općenitosti straha, kako
onoga vanjskoga, tako i onoga
vlastitoga, te tako simplificirano
korigira zdravlje svijesti i pušta je da
bude zdrava u svojoj praktičnoj
kreativnosti na razini svakidašnjice ,
i kad pijev završi svoj mimetički
proces.Specifičnost same gange kao
umjetničkog izražaja izlazi iz opće-
nitosti vanjske slobode, ubrzavajući
i dovodeći pojedinca u kritički odnos
sa stvarnošću i predrasudama, nudeći
rast u duhu i toleranciji. Djelujući
drugači jem i ne harmoničnom
slušno-glazbenom izričaju, koji je, na
prvu, u potpunosti nerazumljiv,
emocionalno neprihvatljiv i oslikan
sivim, jednoličnim zvučnim zidom
što tjera one koji ne razumiju
primitivnost etno-kulturnog jezičnog
izričaja, u bijeg i odbacivanje,
neprihvaćanje. No ganga nije ništa
drugo nego apstraktno slikarstvo
zvučne slike jednog vremena, jednog
kraja, jednog pokušaja da se dohvati
umjetnost i unutrašnja sloboda
izražavanja u svrhu čuvanja menta-
lnoga zdravlja, ona je čisti negativitet
koji u glazbenoj formi destruira
ljepotu sadržaja, kako bi ga u nekoj
svojoj unutrašnjoj kretnji koji se
pretvara u t išinu promišl janja
opredmetnuli u liku pojedinačne
s l obode , nudeć i se u svo j o j
različitosti nekom drugom entitetu
kako bi spoznao pravu svijest o sebi.
I na kraju globalistički gledano,
ganga, ojkavica… za nas predsta-
vljaju “bjelački bluz“.
Za Vilu piše: prof. Luka Maršić
ovjek s čirevima': Osjećao
Č
sam se kao da mi srce
napušta tijelo kada me papa
zagrlio
Bolešću unakažen čovjek, kojeg
je papa Franjo zagrlio i poljubio,
ispričao je svoju životnu priču za
MailOnline. Vinicio Riva iz
Vincenze, od glave do pete
prekriven je bolnim čirevima,
koj i su posl jedica genetske
bolesti neurofibromatoza koju je
nasljedio od pokojne majke.
Ranije ovog mjeseca fotografija
ovog 53-godišnjaka obišla je
svijet gdje ga je papa srdačno
zagrlio, na jednom od papinih
zajedničkih susreta s vjernicima
naTrgu sv. Petra.
U intervjuu za MailOnline ovaj
hrabri muškarac opisao je svoj
susret s papom koji ga je toliko
dirnuo da mu je srce samo tuklo
da je mislio da će umrijeti. Papin
zagrljaj je bio poput raja, opisao
je te dodao: ‘'On uopće nije
razmišljao hoće li me zagrliti ili
ne. Nisam zarazan, ali on to nije
znao. Samo je to učinio, dotaknuo
me po cijelom licu i kako je to
napravio, osjetio sam samo
ljubav.''
Čovjek s rijetkom
bolešću u
Papinom zagrljaju
12