Page 24 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
obitelji, Matija Rukavina, Stipe
Rukavina-Čipa s obitelji, obitelj
Jugović. I danas kao i prije većina nas
bavi se poljoprivredom, neki još rade
u firmama a neki su u Hrvatskoj
vojsci. Imamo i nekoliko O.P.G.-a
(gospodarstava na poljoprivredi)
koje vode obitelji Rukavina, Bašić
Tiho i obitelj Bašić Mile i Dane. Evo
pokra j mene ž ivi Mi l e Lul i ć ,
umirovljeni brigadir u Hrvatskoj
vojsci koji je nakon vojničkih škola i
gradova našao zadovoljstvo među
svojim ljudima.“
„Dodao bih da su se u onim vreme-
nima naši ljudi osim rada na selu
ponekad zapošljavali i kao sezonci na
izgradnji pruga od lokalnog značaja
kao i na ciglani u Bizovcu. Ličane
nisu primali u državna poduzeća i
kombinate iz razloga što je jedan dio
pripadnika sudjelovao u Hrvatskim
obrambenim snagama u 2. svjetskom
ratu pa nisu bili podobni. Najčešći
susreti su bili na prelima, na karmi-
nama (sahranama), čijalima, poma-
gali smo jedni drugima a bilo je i
pjesme o Lici i Velebitu. To nas je
održalo.“
„Mladi danas idu rodbini u Liku, ide
se na pirove (svatove), kad Ličan
umre idr ga tko može ispratiti, ili na
god (kirvaj) u Liku. Tamo su uvjek
srdačno dočekani i pita ih se odaklen
su podrijetlom i čiji.“
„Ličani iz naših kuća članovi su i
„Zavičajne udruge Ličana –Gacka“
–Bizovac, mada bi istina i mladi
trebali više doprinjeti u radu s
pjevačkommuškom skupinom.“
„Prema centru Bizovca iza bivše
ciglane na drugoj strani su isto Ličke
kuće sa obiteljima Majetić, Bartulac,
Jugovi ć , Draškovi ć , Bobinac ,
Barković, Kranjčević, Brajković i
drugi.“
Slušajući djeda Niku vidim da se
sjeća samo dobrog iz starog kraja ali i
svaki susret s njim vraća ga u Liku i
kao da je vrijeme stalo uz njegov
naglasak iz Kose. Vraća i njega i nas u
neko bolje vrijeme ali ljubav prema
Lici svjedoči i živi svoj život.
Za Vilu piše: Milan Ladišić
P
redsjednik Društva "NAŠ
RED" p r o f . d r. s c . Mi l an
Vrkljan u Zagrebu je u nazo-
čnosti članova Društva održao
predavanje "Politička kurupcija u
RH". Zašto je RH izložena političkoj
korupciji i koji su ciljevi iste? Tko su
pojedinci ili grupe koje se koriste
političkom korupcijom? Posebno je
bila zanimljiva diskusija oko poli-
tičkih spletki i dometa istih u periodu
nakon Sanaderova preuzimanja vlasti
u Banskim dvorima. Sanaderova
uloga i potezi koje je vukao u vrijeme
kandidiranja Hebranga kao kandidata
desnice za predsjednika RH, uloga
Dragana Primorca, Nadana Vido-
ševića, StjepanaMesića,...
Društvo «NAŠ RED»
22