Page 30 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
stožer za obranu grada gdje me je
primio dr Dražen Jurković. Kako je
situacija bila teška i stalno su se
mjenjale informacije o događanjima
u i oko grada zamol io me da
samostalno formiram vojnu sanite-
tsku službu.
Marić:
Kako ste organizirali sanitet?
Vrkl jan:
U poče tku smo bi l i
smještani u Smiljanu, što je bila
koliko toliko sigurna pozicija a u isto
vrijeme blizu zone sukoba u Gospiću
i u Perušiću. Tada smo imali samo
jedno sanitetsko vozilo. Logistički
smo se naslanjali na izmještenu
gospičku bolnicu koja je bila
formirana u Pazarištu. U improvi-
ziranoj bolnici je bio jedan liječnik dr
Drago Ratković. Sve teže ranjenike
transportirali smo u Rijeku. Organi-
zacijski je puno pomogao medicinski
tehničar iz Go-
spića Krešo To-
mljenović. Na-
kon mjesec dana
vojnom sanitetu
pridružio se dr
Darko Milino-
vić a počeli su
dolaziti i liječnici
iz Rijeke. Osta-
jali su po mjesec
dana i mjenjali se
sa s l i j edećom
smjenom.
Marić:
Liječnici
iz Rijeke su dola-
zili kao drago-
voljci?
Vrkljan:
Mislim da su se javljali
dragovoljno, ali
to je bilo toliko
konfuzno vrije-
me da nisam si-
guran, u svakom
slučaju meni kao
načelniku sani-
teta silno su po-
mogl i u orga-
nizaciji sani-te-
tske službe u Go-
spiću te '91. i '92.
godine.
Marić:
Što je bilo
sa dragovoljcima
iz Zagreba koji su
došli sa Vama,
sjećam se da ste
se oblačili u AT Lučkom kod spe-
cijalne jedinice i
da ste Vi bili gla-
vni organizator?
Vrkljan:
Ha, ha,
jesmo se oblačili
u Lučkom kod
specijalaca ali mi
smo ipak bili po-
tpuno vojnički
neiskusni. Može
se reći da smo
imali hrabrosti i
želje da branimo
svo j e . Dr ago-
vol j c i koj i su
došli iz Zagreba
u Gospić u 9.
Mjesecu 1991. godine stavili su se na
raspolaganje organizatorima obrane.
Marić:
Kako je funkcionirao vojni
sanitet?
Vrkljan:
U početku je bilo puno
improvizacije. Kasnije su se stvari
posložile kad je počela dolaziti
pomoć od prof. Hebranga iz Zagreba
i nakon pada vojarne u Gospiću.
Zanimljivo da sam prvu poštedu
vojniku napisao tek u 12. mjesecu
1991. godine. Prije toga događalo se
da vojnici traže medicinksu pomoć
ali su se nakon toga vraćali u svoju
postrojbu. Dok su dragovoljci bili
preteži t i dio obrane Gospića i
Perušića vojni sanitet je imao posla
samo sa ranjenim i povređenim
vojnicima.
Marić:
U kojim se aktivnostima
sanitet posebno istakao?
Vrkljan:
Liječnici vojnog saniteta
bili su na prvoj crti obrane grada i
kasnije kad se crta pomakla od grada
na prvoj crti obrane. Sjećam se da je
došao jedan liječnik iz nama prijate-
ljske zemlje, članice NATO-a, kad je
vidio da liječnici imaju svoje polo-
žaje neposredno uz vojsku, doslovno
da dijele rov sa vojnicima, bio je u
čudu. Tražio je dva puta u par dana
da obiđe sve položaje saniteta kako bi
sebi objasnio kakava je to doktrina,
razgovarao je sa vojnicima i lije-
čnicima. Liječnici su izabrali
vojnike sa kojima su proveli kratku
edukaciji o pružanju pomoći i redo-
slijedu aktivnosti u slučaju ranja-
dr Zuhi
ć
, dr Bukmil i sestra Marija Juran (sasvim desno)
dr Zuhi
ć
, voza
č
i Milan Popovi
ć
i Josip Bilen
Med. sestra Antonela Jengi
ć
, Ivica Murgi
ć
i Božo Butorac
28