Page 31 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
vanja u njihovoj zoni odgovornosti.
Sve to ostavilo je vidan dojam na
kolegu iz NATO-a i poslije je objavio
vi še komentara o "Hrvat skom
liječničkomčudu"
Marić:
Gospić je platio visoku cijenu
slobode, kada je bilo najteže biti
liječnik?
Vrkljan:
Oslobađanje užeg centra
grada, Bilajske ulice, zatim potiski-
vanje četnika do iza crte Ribnika bilo
je teško i traumatično iskustvo za
moje liječnike ali i meni osobno. U
vrijeme akcije oko oslobađanja
Divosela, Čitluka i Počitelja stjecala
su se presudna iskustva koja su se
koristila kasnije tijekom Domo-
vinskog rata. Iz svake akcije sanitet je
izlazio sve bolje organiziran. Ju-
naštvo koje je pokazao vozač saniteta
Ivica Kovač i
m e d i c i - n s k a
s e s t r a D u -
bravka, drago-
voljci iz Zagre-
ba, tijekom oslo-
bađanja Ornica
da se dogodio u
NATO sustavu
bio bi snimljen
film koji bi punio
kino dvorane ci-
j e l og s v i j e t a .
Ornice su u tje-
dan dana tri puta
padale u neprija-
t e l j ske ruke i
p o n o v n o
oslobađane. Sukob oko Ornica
pokazao je već 1991. godine da
Hrvatska vojska može djelovati i
ofanzivno.
Marić:
Koga se sjećate iz tih vremena
za koga možete reći da ste ponosni na
njih ?
V r k l j a n :
Definitivno na
sve koji su se
dragovoljno ja-
vili u sanitet. Vo-
zači saniteta Ivi-
ca Murgić, Božo
Butorac-Cotan,
Ivica Kovač iz
Zagreba , Joso
Bilen, Milan Po-
pović-Kundre,
I v i ca Zdun i ć ,
medicinske se-
stre Antonela Je-
ngić, Dubravka
Kovač iz Zagre-
ba, Nada Matić,
Katarina Lulić, Dragica Borovac,
Marija Vukelić, naravno i liječnici iz
R i j e k e d r Zu h i ć , d r Bu kmi l
Leonardo, dr Vukelić, dr Katona iz
Zagreba. Moguće da sam nekoga
zaboravio al i to je pos l jedica
vremena koje je prošlo pa se dosta
toga i zaboravi.
Marić:
Vrlo rijetko ste se pojavljivali
u medijima, skoro nisam našao neki
razgovor sa vama iako ste kao
načelnik saniteta svjedok vremena,
zašto?
Vrkljan:
Zadnje 22 godine često se
događalo da o Gospiću govore ljudi
koji nisu bili tamo, da o sanitetu
govore ljudi koji ga nisu osnivali, da
o dragovoljcima govore ljudi koji
nisu bili dragovoljci i nisu bili sa
nama. Imam ogromnu osobnu arhivu
o događanjima i organizaciji saniteta
ali i obrane Gospića i biti će prilike za
još pisanja. Kao zanimljivost mogu
navesti da me na dan polaska u
Gospić Slavko Degoricija u prosto-
rijama Sabora RHpokušao uvjeriti da
je Gospić pao i da okupljene drago-
voljce usmjerim u Slavoniju. Na
osobnu intervenciju predsjednika
Franje Tuđmana dozvoljeno nam je
da krenemo uGospić.
Marić: Moram priznati da su mi
osobno neki podaci koje ste iznijeli
bi l i nepoznat i . Hvala Vam na
razgovoru. Vaš profesionalni uspjeh
je svima poznat, danas ste profesor
naMedicinskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu, predstojnik Zavoda za
endokrinologiju i dijabetes «Mladen
Sekso» u kbc Sestre milosrdnice te
predsjednik Hrvatskog društva za
endokrinološku onkologiju pri HLZ.
Prije dvije godine organizirali ste
prvi E-kongres u medicini u ovoj
regiji. Odakle Vam energija i ideje?
Vrkl jan:
Posvećen sam svom
pozivu, svom poslu i dan danas učim
kao kad sam bio student. Snagu
pronalazim i u privatnom životu.
Imam petero djece; Ana Mariju,
mladu liječnicu, Mateu i Petru koje
su studentice, Martu koja je učenica
6. razreda. Sina Ivana, 17 mjeseci
imam u drugom braku sa suprugom
Sanelom. Većinu svog slobodnog
vremena posvećujem brizi o djeci i
ulažemu njihovo obrazovanje.
Za Vilu razgovor vodio: Vlado Marić
Med. sestre Marija Juran, Nada Mati
ć
i Katarina Luli
ć
Med. sestre Katarina Luli
ć
i Dubravka Kova
č
29