Page 38 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 22 (114) - Prosinac, 2013.
Mali i obiteljski hoteli
IZAZOVI HRVATSKOG MENTALITETA
50% malih i obiteljskih hotela smatra da nema konkurenciju
Sanela Vrkljan
, mag.oec
sveučilišni specijalist
za marketing
Ukoliko žele ostvariti dugoročnu konkurentsku održivost i profitabilnost, mali hoteli svoje konkurentske prednosti trebaju
tražiti u mogućnostima individualiziranog marketinga i marketinga tržišnih niša. Prvi korak koji trebaju napraviti je priznati
postojanje konkurencije i upoznati konkurenciju. Pritom pod konkurencijom najmanje trebaju smatrati hotele iz svog
mikrookruženja (županije). S ovim hotelima trebaju ostvariti različite oblike suradnje u postizanju zajedničkih ciljeva, bilo
da su to zajednički katalozi ili nastupi na sajmovima radi nižih promotivnih troškova, bilo na projektima izgradnje imagea
destinacije, a poznato je da turisti danas dolaze zbog ponude destinacije, a ne hotela, bilo na organiziranju kružnih tura
koje će turistima pružiti više doživljaja budući da u sklopu nekog paketa mogu posjetiti više destinacija, bilo radi razmjene
znanja i iskustava i drugo. Konkurenciju od koje mogu učiti, koju trebaju pratiti i težiti da budu bolji od nje treba tražiti i van
nacionalnih granica.
UVOD
K
onkurentnost poduzeća svo-
di se na ključno pitanje kako
biti bolji od drugih. Biti
konkurentan danas nije pitanje
uspjeha, nego pitanje opstanka
(Tipurić, Markulin, 2002.). Konku-
rirati na tržištu znači boriti se za
potrošače. Upravo iz te borbe koja
konkurenci ju čini jednom od
najvećih prijetnji na tržištu proizlazi i
njezino poticajno djelovanje. Ono se
očituje u potrebi kontinuiranog
učenja i napredovanja kako bismo
mogli ići ukorak s konkurencijom ili
se pozicionirati ispred nje. Stupanj do
kojeg konkurencija može realizirati
svoju strategiju i postići ciljeve ovisi
o njezinim snagama i slabostima.
Zbog toga je važno poznavati sve
snage i slabosti konkurenata jer će to
odrediti njihovu strategiju, ali i
strategiju vlastitog poduzeća. Nije
dovoljno poznavati konkurente samo
prema tržišnom udjelu i profitu.
Analiza konkurencije mora dijagno-
sticirati na koji su način konkurenti
došli do svojih rezultata. Kao što to
rade vojni stratezi, važno je otkriti
snage, a posebice slabosti konku-
renata i koncentrirati se na te slabosti
koje će onda poduzeće moći isko-
ristiti za vlastiti uspjeh (Renko,
2005). Analiza konkurentnosti treba
biti sastavni dio poslovnog plani-
ranja, a njezini rezultati trebaju dati
okosnicu poslovnoj strategiji, odno-
sno strategiji marketinga na kojoj će
hotel temeljiti svoje poslovanje. Ta
okosnica se očituje u konkurentskoj
prednosti kojom će hotel osigurati
održivu pozici ju u odnosu na
32