Page 39 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
konkurenci ju te profi tabi lnost .
Održiva konkurentska prednost
zasniva se na dugoročnosti, a da bi se
dugoročno ostvar i la mora bi t i
jedinstvena kako se ne bi mogla lako
kopirati, ali mora biti i fleksibilna
kako bi hotel mogao brzo reagirati na
prijetnje konkurencije.
Mali hoteli, upravo radi svoje veliči-
ne i prednosti koje ta veličina
omogućuje imaju brojne prednosti
koji veliki hoteli ne mogu iskoristiti.
Te prednosti se očituju prvenstveno u
boljem iskorištavanju ponude okru-
ženja, odnosno otkrivanju različitih
tržišnih niša temeljenih na raznim
interesima i hobijima određenih
tržišnih segmenata. Mali hoteli
trebaju primjenjivati višesegmentni
pristup uz nadopunu marketingom
tržišnih niša koje mogu biti od
presudne važnosti za popunjenost
hotela van visoke sezone. Višese-
gmentni marketing temeljen na
proizvodnom profiliranju je preci-
zniji od masovnog marketinga od
kojeg treba napraviti odmak, a koji je
primjenjiv kada su potrebe cjelo-
kupnog tržišta relativno homogene
što danas više nije karakteristika
turističkog tržišta. Osim mogućnosti
iskorištavanja tržišnih niša, prednost
malih hotela pred velikim hotelima je
i u individualiziranom marketingu
koji se provodi za vrijeme boravka
gosta u hotelu, a koji vodi do
izgradnje dugoročnih odnosa ,
povećanja udjela stalnih i lojalnih
gostiju te nižih troškova ukupne
marketinške komunikacije. Profita-
bilnost i održivost malih hotela traže
veću popunjenost smještajnih kapa-
citeta od popunjenosti u mjesecima
visoke „sunce i more“ sezone. U
visokoj sezoni je velika vjerojatnost
da će hoteli biti dobro popunjeni i bez
značajnijih marketinških napora. Što
je s popunjenosti van visoke sezone i
gdje su hrvatski mali hoteli na
današnjem izrazito konkurentskom
turističkom tržištu na kojem se vodi
borba za svakog pojedinačnog gosta?
Prema rezultatima istraživanja anke-
tnim upitnikom malih hotela Ličko-
senjske županije utvrdili smo da 50%
ovih hotela smatra da nema konku-
renciju te da niti jedan od istraživanih
hotela ne smatra konkurencijom
hotele van nacionalnih granica. Tek
8% hotela smatra konkurencijom sve
hotele unutar nacionalne granice.
Slijedeći porazan rezultat za ukupnu
hrvatsku turističku ponudu i politiku
je da oni hoteli koji smatraju da imaju
konkurenciju, pod konkurencijom
drže isključivo hotele iz istog grada i
županije. Ovi rezultati mogu i ne
moraju inicirati rezultate na nacio-
na l no j r az i n i , a l i su svakako
pokazatelj stanja u jednoj od župa-
nija, i to u županiji koja je prema
podacima Ministarstva turizma za-
dnjih godina najbrže rastuća prema
broju dolazaka.
Opravdano možemo zaključiti da
rezultati ukazuju da je ovakav stav
ukorijenjen u mentalitet malih hote-
lijera. Zanemarivanje konkurencije
može ukazivati i na to da se još uvijek
kratkoročna zarada stavlja ispred
dugoročno uspješnog poslovanja. To
opet ukazuje na potrebu usmje-
ravanja i edukacije s nacionalne
r az i ne sa c i l j em e l imi n i r an j a
ovakvog nepoželjnog mentaliteta u
Hrvatskoj koja teži biti turistička
zemlja, a kako bi se osigurala
održivost Hrvatske kao turističke
destinacije u čemu su mali hoteli
jedan od ključnih čimbenika.
Za Vilu piše:
Sanela Vrkljan, mag.oec.univ.spec.oec
33