Page 45 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
Arheološki lokalitet Drvišica
A
rheološki lokalitet Drvišica
u Karlobagu je kompleksno
nalazište koje se prostire na
površini većoj od 37 ha, a čine ga
prapovijesna gradina i nekropola,
antičko naselje, kasnoantička utvrda,
ranogotička crkvica sv. Vida i ostatci
ceste Terezijane. Gradina je prvi put u
stručnoj literaturi indirektno spome-
nuta 1901. godine, no s arheološkim
istraživanjima se započelo tek 2013.
g. Tijekom 2012. g. provedeno je i
zračno snimanje te
j e š i r a oko l i c a
lokaliteta sustavno
rekognoscirana u
svrhu prikupljanja
relevantnih poda-
taka za planiranje i
organiziranje arhe-
o l o š k o g i s k o -
pavanja. Već su i
ova preliminarna,
neinvazivna arhe-
ološka istraživanja upućivala na
č i n j e - n i cu da j e r i j eč o v r l o
značajnom nalazištu, koje svojom
povr š i nom da l eko nadmašu j e
lokalitete istog perioda na prostoru
čitavog Velebita. Naime, Drvišica je
najveći gradinski lokal i tet na
podvelebitskoj primorskoj padini, a
arheološka istraživanja su dodatno
potvrdila njezino značenje.
Iskopavanje je proveo Odjel za
arheologiju Sveučilišta u Zadru, a
f inanci ralo ga je Ministarstvo
kulture, Općina Karlobag i Kapu-
cinski samostan uKarlobagu.
U sredi š tu interesa prve faze
Vedrana Glavaš
,
znanstveni novak
Gradina Drvišica i kasnoantička utvrda
(foto: Vedrana Glavaš)
Pogled na sondu 2 i suhozidni bedem
(foto: Zvonko Kucelin)
Bron
č
ani novac kar tage
(foto: Zvonko Kucelin)
39