Page 49 - Vila Velebita br 22

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
dva je vozila otvorena vatra iz lakog
oružja. Dva policajca su smrtno
stradala (Petar Juriša i Ivan Kolar) zv.
Bokser, a više ih je ranjeno među
njima i zapovjednik postrojbe Mate
Obradović.
1 0 . s r p n j a 1 9 9 1 .
u Me d k u
zaustavljen i pretrešen brzi vlak, te su
skinuti i maltretirani pojedini putnici
Hrvati.
U periodu od 10-15. srpnja svako-
dnevno se u Metku zaustavljaju
vlakovi, autobusi, skidaju se putnici
Hrvati, tuku, maltretiraju, a neki se
odvode na Udbinu.
12. srpnja.1991.
god. na željezničkoj
stanici u Metku ekstermisti zausta-
vljaju vlak, pretresaju putnike i
nekoliko civila zarobljavaju.
18. srpnja 1991.
iz pravca Raduča
napadnut Miletića Gaj sa tromblo-
nskim minama, težim i lakšim pješa-
čkimnaoružanjem.
19. srpnja 1991.
god. na cesti Otočac
– Zalužnica na predjeluMarkovaca iz
zasjede je oružano napadnuta patrola
PP Otočac koja se kretala sa automo-
bilom. Smrtno je stradao policajac
Slavko Cetinjanin.
20. srpnja 1991.
počeo minobacački
napad na Lovinac iz pravca Gornje
Ploče. U napadu je poginula jedna
žena.
21. srpnja 1991.
sa vlaka u Medku se
skidaju dvojica Hrvata, maltretiraju i
tuku. Oko 23,00 Srbi pale imovinu
Rupčić Fabijana na Ličkom Osiku te
pucaju iz automatskog naoružanja.
22. srpnja 1991.
Srbi otpočeli napad
na Barlete, uz potporu minobacačke
vatre, a istovremeno naoružana grupa
krenula iz Metka prema Barletima.
Vršili su pretres kuća i pljačkali
imovinu a potom nekoliko kuća i
gospodarskih zgrada zapalili. Po
dojavi o terorističkom napadu upuće-
na je na intervenciju Specijelna
postrojba PU Gospić i došlo je do
oružanog sukoba dva pripadnika PU
su ranjena, jedan teže, a jedan
martićevac je poginuo.
23. srpnja1991.
minobacačkim
projektilima napadnuta je i Podla-
pača. Dio stanovništva bježi.
24. srpanj1991.
god. martićevci
upadaju u brlog kod Babić Mosta i
otvaraju vatru iz minobacača i lakog
oružja po više hrvatskih kuća. Smrtno
je stradao Božo Babić i njegov sin
Željko i Ruža Jurković. Kuća od
Babića je zapaljena.
2 5 . s r p a n j . 1 9 9 1 .
g o d . n a
magistralnoj cesti kod akumu-
lacionog jezera Brlog oružano je
napadnuta policijska patrola PP
Otočac. Smrtno je stradao policajac
Dragan Šepac. Srbi napadaju Otočac
i Sinac.
29. srpanj 1991.
god. iz Poduma je
minobacački napadnut Otočac.
30. srpanj 1991.
god. martićeve
postrojbe i dobrovoljčke teritorijalne
postrojbe koje su se u to vrijeme već
bile formirale oružano napadaju sa
MB i pješadijsko lakim oružjem šire
područje Lovinca. Od granata smrtno
je stradao jedan civil. Napad je
odbijen od strane pripadnika hrvatske
policije i stanovništva Lovinca koje
se samo organiziralo za obranu.
Tijekom 08. mjeseca 1991.
god.
ekstremisti napadaju i maltretiraju
hrvatski živalj u selu Podlapača kod
Korenice. Pod prijetnjom dio stano-
vništva bježi iz Podlapače, čija
imanja ekst remist i pl jačkaju i
spaljuju. Početkom rata pa i kasnije
do dolaska mirovnih snaga stalno se
atakira na preostalo pučanstvo
Podlapače. Devetorica mještana je
likvidirana od strane ekstre-mista.
Pored navedenih najbrutalnijih
zlodjela do početka rata eksremisti su
na ovom području počinili niz ostalih
teških kriminalnih djela i to:
po sukobu na Plitvicama dolazi do
masovnog zaprečavanja svih kate-
gorija cesta u Lici i to na području
Brakusove Drage kod Vrhovina, na
Borju kod Korenice, na Ljubovu, u
Medku i Raduču, Gračacu, Ličkom
PetrovomSelu itd.
Čitavog navedenog perioda mrti-
ćevci izbijaju na magistralne i
regionalne ceste, zaustavljaju i
zarobljavaju osobne i teretne auto-
mob i l e i odvoze i h u pr avcu
Vrhovina, Korenice i Gračaca. Niz
ovih djela učinjeno je na raskrsnici
cesta Brlog – Drenov Klanac, na
Kapeli iznadMidruša, na prezidu kod
Gračaca, kao i na magistralnim
cestama koje prolaze Gračacem,
Korenicom i Lapcem.
Tijekom kolovoza oružani incidenti i
teroristička djelovanja se pojačavaju.
Na novom Ličkom Osiku terori-
ziranje Hrvata postaje svakodnevno,
a bilježe se i pojave dotada nepo-
znatih osoba na ovim podru-čjima,
kao i sve češće obilaženja emisara iz
Srbije koji dodatno raspisuju među-
nacionalnu mržnju. Od događaja u
kolovozu za istaknuti je slijedeće
kolovoz
05. kolovoz 1991.
god. ponovno se
vrši napad na Lovinac. Teroristi Rade
Čubrila u sv. Roku zarobljavaju 6
civila. Jednu osobu puštaju s nalo-
gom da prenese braniteljima Lovinca
poruku da se predaju a u suprotnom
da će zarobljenike likvidirati. Napad
je odbijen a nakon tjedan dana
pronađeni su leševi petorice zaro-
bljenih u sv. Roku. Petoricu ubijenih
u Gospić je dopremila vojska iz
gospićkog garnizona, a uz osiguranje
vojske su i pokopani u sv. Roku.
Prilikom napada ekstremisti su sura-
đivali sa tamošnjom jedinicom JNA
koja je bila stacionirana u sv. Roku. U
vojarni Sv. Rok tog je dana zapažen
pukovnik Savo Jurasović, koji je
zaprijetio zapovijedniku PP Lovinac
u ukoliko se odmah ne udalji iz
vojarne da će ga likvidirati.
6. kolovoza 1991.
u kuće Hrvata na
Ličkom Osiku dolaze naoružane
osobe, predvodi ih Spase Đukić.
Prijete Hrvatima i traže da do pola
noći napuste svoje domove, inače će
u protivnom biti zaklani, a kuće
popaljene. Oko 17,15 na Ljubovu je
presretnut kamion sa hranom koji je
krenuo za Podlapaču. Vozilo je
otuđeno, a vozač nakon maltretiranja
pušten.
U slijedećembroju:
Nastavak kronologije od polovine
kolovoza do kraja ‘91. godine
Nastavit će se...
43