Page 27 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
25
www.vila-velebita.hr
na osnovna karakteristika je da se
njome može reproducirati samo
jedan, neponovljiv otisak pre-
thodno kreiranog predloška po-
moću štamparske boje (mono=-
jedan, type=otisak). Upravo iz tog
razloga mnogi negiraju monotipi-
ju kao grafičku tehniku, jer ona ne
omogućava umnažanje kao jednu
od osnovnih osobina umjetničke
grafike i grafike uopće. Postoji
više načina primjene monotipije,
a ona je u ovom slučaju realizira-
na isključivo grafičkim pristu-
pom bez upisa rukom, kistom ili
olovkom.
Tema linije, kao i njezina prob-
lematika, provlači se kroz
cjelokupno dosadašnje stvaralašt-
vo, a oblikovanje linijom je usvo-
jeni prepoznatljiv način vlastita
grafičkog znakovlja. Ona je re-
zultat istraživanja, propitkivanja
unutar grafičkog medija, u ovom
slučaju monotipije i medija stak-
la. Liniju smatramo kao rijet-
ko koji drugi pojam elementom
univerzalnog značenja, obiljež-
jem sveprisutnim u svim sferama
života. Od prapovijesti se njezina
uloga nije izmijenila već se samo
nadograđuje; ona se razvija za-
jedno s društvom i novonastalim
tehnološkim mogućnostima. Os-
tvarena linija u suprotnosti je s
‘vidljivim’, ona je ‘misaona’, vezana
na stvaranje ideja i kreiranje po-
moću uma. Naš se bitak vrlo često
uspoređuje s linijom - ona ga dije-
li na dva dijela: prvi dio ‘misaoni’,
a drugi ‘stvaran’. Linija je tvore-
vina, određena fizikalnim karak-
teristikama, širinom i duljinom,
a u onom bitnom određena je tek
jednom dimenzijom – misaonim
tijekom. Odabrana linija zaštitni
je znak, višeznačna poveznica sa
Putem imaginacije, monotipija na staklu, 100 X 50 cm, 2012.
Putem imaginacije, detalj, monotipija na staklu, 100 X 50 cm, 2012.
Organički preplet linija, detalj, monotipija na staklu, 100 X 50 cm, 2012.