Page 29 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
27
www.vila-velebita.hr
rasopredu na podlozi staklene
matrice djeluju snažno, ali ipak
dozvoljavaju dominaciju linije,
a transparentnim formama izla-
zak u predočeni galerijski pros-
tor (prostor promatrača). Trans-
parentnim formama proširuje se
prostor slike, on je sada galerijski
prostor, prostor promatrača, ak-
utrašnjih, psihičkih i duhovnih
doživljaja. Taj likovni element
se definira kao mentalna slika ili
predodžba, unutrašnje predoča-
vanje stvarnog i imaginarnog.
Predstavljanjem recentnih radova
na manifestaciji 49. lički likovni
anale pokušala sam ostvariti ocrt
pokretačke energije i titranje vlas-
Sa otvaranja izložbe
Životopis
Valentina Šuljić rođena je 21. veljače
1976. u Zagrebu.
Nakon završene Škole za primijen-
jenu umjetnost i dizajn u Zagrebu
1995. godine upisuje Odjel grafike
na Akademiji likovnih umjetnosti u
Zagrebu. Za vrijeme studija boravi-
la je u Republici Češkoj, u Brnu na
Fakulty vytvarnych umeni, (VUT), u
sklopu razmjene studenata. Godine
2000. radila je kao demonstratorica u
Grafičkoj radionici na ALU kod prof.
Nevenke Arbanas.
Diplomirala je 2001. godine u kla-
si prof. Frane Para. Iste godine
pokreće Malu likovnu radionicu na
otvorenom u Sutivanu na otoku
Braču. Godine 2002. upisuje grupu
pedagoških predmeta na Učiteljskoj
akademiji u Zagrebu. U želji za dal-
jnjim usavršavanjem 2003. godine
upisuje poslijediplomske studije na
Akademiji likovnih umjetnosti u Sa-
rajevu, Grafički odjel (duboki tisak),
kod mentora prof. Dževada Hoze i
mentora prof. dr. Ibrahima Krzovića,
gdje je i magistrirala u siječnju 2007.
godine.
Od 2005. do 2007. radila je kao
stručna suradnica Grafičkog odje-
la Akademije likovnih umjetnosti u
Zagrebu. Poslijediplomski doktorski
studij grafike pri Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu polazi od 2006.
godine pod vodstvom mentora red.
prof. Frane Para, mentorice red. prof.
dr. sc. Vere Turković gdje i doktorira
u lipnju 2014. godine.
Godine 2002. postaje članicom Hr-
vatskog društva likovnih umjetnika
(HDLU), 2004. Udruge likovnih st-
varalaca Zaprešića (ULSZ), a od
2005. godine nastupa kao samos-
talna umjetnica pod okriljem Hrvat-
ske zajednice samostalnih umjetni-
ka (HZSU). Svoj umjetnički izričaj
predstavlja publici na mnogobrojnim
samostalnim i skupnim izložbama
u zemlji i inozemstvu te u sklopu
mnogih festivala.
U svom stvaralaštvu kreirala sam brojne plakate, a posebno me veselila
izrada plakata povodom humanitarnog koncerta za potporu izgradnje
Crkve hrv. mučenika na Udbini, Gospićko-senjske biskupije 2003. godine
održanog u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu.
Više o umjetnici saznajte na www.valentina-suljic.from.hr
Izložba je potpomognuta uz potporu Ministarstva kulture RH i Grada Gospića.
tivni sudionik slike.
Zašto tolika povezanost s lini-
jom? Ariadna je pomogla Teze-
ju pronaći pravi put u labirintu
punom zamršenih puteva, svoju
snagu usmjerila je na liniju – klup-
ko vune. Ona virtualno predočuje
nadu, vjeru u pobjedu dobra nad
zlim, asocira na pripadanje svije-
tu i ističe težnju za sveopćim pov-
ezivanjem. Poput Ariadnine niti,
linija me usmjeruje na pravi put.
Svijet započinje linijom koja će
trajati do njegovog kraja.
Dakle linija je otisak umjet-
nikovog fizičkog i mentalnog čina,
ona ostavlja gestualne tragove un-
titih vibracija pretočenih u osobni
izričaj. Umjetničko djelo stvoreno
intelektom, glavom i rukom um-
jetnika jedinstveno je, neponovl-
jivo u vremenu i prostoru, više se
nikada ne vraća i od njega ostaje
trag stvaranja.
Izložba je otvorena do 30. stude-
nog 2014.
Ovu izložbu posvećujem poko-
jnom djedu Tomi, prabaki Roži i
pradjedu Petru Orešković.
Za vilu piše:
dr. art. Valentina Šuljić, grafičarka