Page 31 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
29
www.vila-velebita.hr
HOS-ovci u Vukovaru
Da se ne zaboravi
D
va nastavka u magazinu Vo-
jna povijest o ulozi HOS-a
u obrani Vukovara izazva-
la su brojne, uglavnom vrlo pozi-
tivne reakcije. Prije opisa kraja
njihove vukovarske priče, moram
objasniti i ispraviti neke stvari.
Svaki tekst, posebno onaj pisan
s pomoću usmene predaje, zbog
načina interpretacije podložan je
pogreškama. Nekoliko sam sitnijih
pogrešaka počinio, tako i jednu oz-
biljnu. Nedovoljno sam točno opisao
zapovjednu hijerarhiju obrane Bog-
danovaca, stoga se ispričavam Ivanu
Matkoviću – Lasti i Vinku Žaniću,
zapovjednicima obrane sela. Na-
dalje, to što su HOS-ovci odigrali
važnu ulogu, svejedno u Bogdano-
vcima ili na Sajmištu, nikako ne
treba shvaćati kao tezu da su oni
jedini iznijeli teret obrane. Štoviše,
ni sami HOS-ovci ne žele prisvaja-
ti ono što im ne pripada, odnosno
zanemariti ostale branitelje vukovar-
skog ratišta. Na adresu uredništva
stigao je jedan prigovor da je zane-
maren doprinos ostalih branitelja i
zapovjednika Sajmišta. Stoga mo-
ram ponoviti iste riječi kojima sam
započeo temu o HOS-u: „Ako bran-
itelji Vukovara koji su bojevali na Sa-
jmištu ili Bogdanovcima osjete da
su premalo spominjani, kao autor se
unaprijed ispričavam“.
Vukovarska bitka iznimno je os-
jetljiva tema, no iako ovo jest
većinom priča o toj bitki, ona prije
svega tematizira kratkotrajno pos-
tojanje Samostalne satnije HOS-a
Vukovar. Pažnja je usmjerena na tu
postrojbu zbog njezina doprinosa u
borbi, zbog nevjerojatno visokih žr-