Page 44 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
38
Na svim ovim nastupima redo-
vito su članovima prije nastupa,
a i poslije prilazili Ličani koji su
doseljeni u Slavoniju i lijepo jebi-
lo kad su isticali svoje ličko pori-
jeklo i iz kojeg kraja Like su došli.
Radi njih i postoje bratske ličke
udruge u Slavoniji.
2012. godine bili su nastupi: na
predstavljanju knjige dr. Fajdića
iz Požege u školi u Bizovcu u or-
ganizaciji „Matice Hrvatske“ u
Bizovcu te je i na ovaj način pro-
dubljena suradnja udruga koje
rade u kulturi u općini Bizovac,
zatim 10. Lička noć u Bizovcu,
smotra „Proljeće u Cretu“, u
Kuševcu kod Đakova na smotri
folklora „Selo moje na brdašcu“,
na „Susretima prijateljstva“ u
Drenju kod Đakova, u svatovima
kod člana udruge Tihe Bašića koji
je udavao kćer, prvi međunarodni
nastup imali su članovi 07. 07. u
Tešanjki kod Tešnja u BIH, a sa
puno ljibali i želje da se pozdravi
stari kraj krenuli su članovi za-
jedno sa KUD-om „Cret“ u Sinac
29. I 30. Rujna na „Miolje“ u au-
tobusu je bilo 46 putnika. Svi su
srdačno dočekani i bilo je lijepo
nastupiti u starom kraju. 06. 12.
slavilo se 10. Godina postojanja
Zavičajnog kluba ličana „Gacka“
Bizovac, te je priređen koncert u
prostoriji bivšeg kina u Bizovcu.
Uz domaćine gosti su bili KUD
„Cret“, KUD „Bizovac“, „muš-
ka pjevačka skupina Kešinci“
kod Đakova. Bilo je prisutno 13
muških pjevača članova „Gacke“.
Drugi dan, dakle 07. Prosin-
ca članovi „Gacke“ nastupili su
u večernjoj emisini „Slavonsko
veselje“ na Osječkoj televiziji sa
ličkim pjesmama.
U 2013. Godini nastupali su na:
11. Ličkoj noći u Bizovcu, na svo-
joj godišnjoj skupštini Kluba gdje
je članove počastio svojim prisus-
tvom i predsjednik krovne udru-
ge „Vila Velebita“ iz Zagreba gosp.
Nikola Kostelac, na smotri polk-
lora u Cretu, išlo se na lički piknik
u Belišće, u Feričance kod Našica
na književno-folklornu mani-
festaciju, te ponovno u Feričance
na drugu smotru folklora iste go-
dine. Te godine išlo se u Kešince,
u Čepinske Martince i u Bizovcu
na misu zahvalnicu.
2014. godine članovi ZK ličana bili
su na svojoj 12. Ličkoj noći zajed-
no sa dragim gostima KUD-om
„Lipa“ Sinac i „Zavičajna udruga
ličana Sinac-Zagreb“, na svojoj
godišnjoj skupštini u Bizovcu, na
predstavljanju kandidata za Euro
parlament gospođe Sanje Rukavi-
na u prostoriji Udruge u Bizovcu,
te na smotrama folklora u Cretu,
u Harkanovcima, ponovno etno
izložba ličkih tradicijskih stvari
kod škole za dan škole u Bizovcu,
te nastup muških članovakao i ju-
bilarni nastup na smotri u Čepinu
gdje su nastupili sa 12 članova.
Članovi Zavičajnog kluba „Gac-
ka“ Bizovac ističu dobru surad-
nju sa Udrugama sličnog ili is-
tog kulturnog miljea u općini
Bizovac, dobro su prihvaćeni u
narodu i poznati su. Izdali su i
dva svoja cd-a sa ličkim pjesma-
ma u Siječnju 2010. I 2013. Go-
dine. Predsjednik Milan Majetić,
te članovi upravnog i nadzornog
odbora, te voditelj pjevača Niki-
ca Rosandić vole da ih se poziva
na smotre i nastupe, da se čuje za
Liku i donese i u Slavoniju lička
pjesma. Silan entuzijazam člano-
vi muške skupine crpe i u nastu-
pima na svojim Ličkim noćima
koje organiziraju, a gosti u im
bili: FA Otočac, KUD „Perušić“,
KUD „Sinac“, „Zavičajna udruga
Sinac-Zagreb“, KUD „Plješivica“
iz Zagreba, Ivan Crnković-Paven-
ka iz Kutereva, župan Milan Jurk-
ović bio je dva puta i ostali. Cilj
je pomladiti udrugu kao i glaz-
benu skupinu da se i nadalje čuje
lički ojkan u Slavoniji. Neka svi
oni i nadalje budu most suradnje
Slavonije i svog starog kraja.
Za vilu piše: Milan Ladišić