Page 64 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 23 (115) - Prosinac, 2014.
58
N
aziv mjesta Kosinj prvi
se puta spominje 1461.
U 15. stoljeću. Kosinj
pripada knezovima kosinjskim
od plemena Stupića. Knezovi
Frankopani, već tada najznača-
jnija hrvatska plemić-
ka obitelj, imaju svo-
je posjede u Kosinju
znatno prije, ali 1489.
ugovorom s knezom
kosinjskim,
postaju
vlasnici cijelog Kosin-
ja.
U Kosinju su Pavlini,
takozvani bijeli fratri,
jedini red koji su os-
novali Hrvati, imali
Gutenbergov tiskarski
stroj. Po odobrenju
rimskog dvora, ondje
je 22.02.1483. tiskana
prva crkvena knjiga
napisana glagoljicom i
na hrvatskome jeziku,
te prva knjiga slaven-
skog juga - “Kosin-
jski misal” ili poznat i
pod drugim imenom
“Misal po zakonu rim-
skog dvora”. Najoču-
vaniji primjerak nalazi
se u Petrogradu. Dru-
ga knjiga tiskana na
našem tlu bio je Bre-
vijar iz 1491. godine,
kojem u kolofonu piše
da je tiskan u Kosinju.
Potvrdu da je u Kosin-
ju bila tiskara čitamo
u izvještaju senjskog
biskupa
Sebastijana
Glavin-
ića, koji je 1696. bio u službenoj
vizitaciji Kosinju. U izvještaju je
napisano da je vidio glagoljske
brevijare tiskane u Kosinju na il-
irskom jeziku.
Misal po zakonu rimskoga dvo-
ra ili Kosinjski misal
Ovo je prva hrvatska tiskana kn-
jiga, tiskana u tiskari u Kosinju
u Lici. Misal je otisnut samo 28
godina nakon dovršetka Guten-
Tiskara u Kosinju
Prva hrvatska tiskana knjiga - Kosinjski misal iz 1483. god.