Page 7 - Vila Velebita br 23

Basic HTML Version

ČESTIT BOŽIĆ I SRETNU NOVU 2015. GODINU
5
www.vila-velebita.hr
vice, Gacku, Krbavu, Velebit itd.
Vila: Vi govorite kao da je projekt
gotov, imate li neke planove?
Marković: Objekt bi također
bio zanimljiv učeničkim i stu-
dentskim grupama, firmama i
kompanijama za team building
programe uz mogućnost organ-
iziranja radionica različitog pro-
fila i aktivnog odmora. Posebice
edukativno i za izgradnju samos-
vijesti i samopouzdanja mladih
bili bi programi u koje bi bili uk-
ljučeni briga i skrb za životinje (
hranjenje, čišćenje nastambi itd) ,
lakši poljoprivredni radovi , mini
survival programi, prakticiranje
duhovnih tehnika.
Vila: Imate li neke konkretne plan-
ove?
Marković: Nužna je suradnja s
Ministarstvom prosvjete i spor-
ta, udrugama, sportskim društ-
vima i pojedincima – nosiocima
projekata bila bi nužna i dopri-
nosila bi kvaliteti programa.U
gastro ponudi objekt bi zastu-
pao moderne gastro trendove s
naglaskom na lokalna obilježja i
modificiranu narodnu kulinar-
iku. Također bi bio izgrađen u
skladu s okolišom, zastupajući
tradicionalne građevne materi-
jale kamen i drvo. Izgradnjom
objekta zaposlilo bi se lokalno
stanovništvo ali i nastojali potak-
nuti majstori tradicionalnih zana-
ta za prijenos znanja za zaintere-
sirane grupe ( domaće i inozemne
goste). Projekt bi također okupio
i druge zainteresirane subjekte
za zajedničko ulaganje i kooper-
aciju ( farma konja, manufaktura
suvenira, proizvodnja i prerada
gljiva, proizvodnja i prerada lje-
kovitog bilja, gastro suvenira ).
Objekt pretpostavlja zahtjevnog
gosta , koji dobro želi upoznati
kraj u kojem se nalazi, podjed-
nako brine za fizički i duhovni
probitak, visoko je ekološki osvi-
ješten . Za takvu ponudu nužno je
razviti programe koji bi potaknuli
kreativnu energiju domaćih ljudi
i stručnjaka koji bi bili visoko mo-
tivirani u ostvarenju postavljenih
ciljeva i standarda.
Vila: To je skoro kao popis lijepih
želja za našu Liku. Što je konkret-
no moguće napraviti?
Marković: Mislim da Lika ima
puno potencijala u turističkom
smislu ,ali da trenutna lokalna
ponuda ne zadovoljava, nije do-
bro osmišljena i nedostaje još
puno toga . Bilo bi dobro ,mislim,
osnovati neko tijelo ( svojevrstan
trust mozgova ,) ili DMC koji bi
na temelju raspoloživih resursa
donosilo prijedloge, prezentirao
ih odgovornim ljudima župani-
je i onda donosilo neku strategi-
ju razvoja, da se definira koje su
to mogućnosti koje se mogu na-
jbolje iskoristiti i koje podržava-
ju održivi razvoj, kako brendirati
Liku, koje specifične oblike turiz-
ma njegovati, kako privući sredst-
va EU i druge ulagače.
Vila: Lika je lijepa, na izuzetnom